Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 22 augusti 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital (fjärde punkten) och antal aktier (femte punkten) i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Föreslagen lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 875 000 kronor och högst 3 500 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av 7 790 823 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget, vilket innebär att högst 7 790 823 aktier och högst 7 790 823 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Styrelsens beslut innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 947 705,76 kronor (varav högst 973 852,88 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier, och högst 973 852,88 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av teckningsoptioner).

  1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) nyemitterad aktie i bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget.
  2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 30 augusti 2019.
  4. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 3 september 2019 till och med den 17 september 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  5. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 3 september 2019 till och med den 17 september 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  6. Varje unit emitteras till en kurs av 2,60 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 2,60 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden den 14 september 2020 till den 25 september 2020, dock inte lägre än 2,60 kronor eller högre än 5,20 kronor.
  8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.
  9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de sedvanliga villkor som framgår av särskild bilaga.
  10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 100 000 kronor genom nyemission av högst 800 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskild överenskommelse med garanter i anledning av företrädesemissionen av units.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 22 augusti 2019

Dicot AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: [email protected] 

Om Dicot

Dicots affärsidé är att utveckla Libiguin® som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är noterat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd