REG

Kommuniké från årsstämma i Dicot AB

Dicot AB (publ) höll idag den 23 maj 2023 årsstämma i Uppsala varvid nedan beslut fattades.

Årsredovisning och resultat

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av Eva Sjökvist Saers, Fredrik Buch, Mikael von Euler, Per-Göran Gillberg och Michael Zell samt nyval av Jan-Eric Österlund som ordinarie ledamöter. Eva Sjökvist Saers valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå oförändrat med 75 000 kr för ordinarie ledamot och 170 000 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att Dicot inför årsstämman 2024 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Dicots aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo procent av Dicots registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att ändra Dicots bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet:

"4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att Dicots aktiekapital ska minskas med 15 309 317,10 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det innebär att aktiekapitalet minskas från nuvarande 18 371 180,52 kronor till 3 061 863,42 kronor. Följden blir att kvotvärdet för bolagets aktie minskar från nuvarande 4,2 öre/aktie till 0,7 öre/aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Skälet till minskningen är att erhålla ett mer ändamålsenligt aktiekapital.

Avslutning

Ordförande tackade aktieägarna för visat intresse och stödet för Dicot. Därefter avslutades stämman.

Samtliga beslut på årsstämman var enhälliga. Antecknades att besluten om emissionsbemyndigande, ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet alla biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Dicots webbplats, www.dicot.se.

Uppsala den 23 maj 2023

Dicot AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd Björn Petersson, CFO

Telefon: +46 739 80 14 08 Telefon: +46 76 109 00 00

E-post: [email protected] E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 100 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd