Kommuniké från årsstämma i Dicot AB

Årsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 16 maj 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kr för ordinarie ledamot och 100 000 kr för ordföranden Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av Lars Jonsson, Lena Söderström, Mikael von Euler och Jarl Wikberg som ordinarie ledamöter av styrelsen samt nyval av Ebba Florin-Robertsson som ordinarie ledamot. Lars Jonsson valdes till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade om omval av bolagets revisor PriceWaterHouseCoopers (PWC).

Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2020 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om en eller flera emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan användas för att ge ut högst 779 082 aktier (eller motsvarande antal teckningsoptioner och/eller konvertibler), vilket motsvarar cirka tio (10) procent av nuvarande antalet aktier i Bolaget.

Incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 1,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Beslutet innebär en riktad emission av högst 110 000 teckningsoptioner enligt i huvudsak följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer och med den fördelning som anges nedan.Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom teckningsberättigade ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

a. Lars Jonsson, styrelseordförande i Bolaget, 10 000 teckningsoptioner

 b. Mikael von Euler, styrelseledamot i Bolaget, 7 500 teckningsoptioner

 c. Lena Söderström, styrelseledamot i Bolaget, 7 500 teckningsoptioner

 d. Göran Beijer, verkställande direktör i Bolaget, 40 000 teckningsoptioner

 e. Jacob Westman, teknisk chef i Bolaget, 5 000 teckningsoptioner

 f. Under förutsättning att årsstämman beslutar att välja Ebba Florin-Robertsson till styrelseledamot i Bolaget, Ebba Florin-Robertsson, 10 000 teckningsoptioner

 g. Bolaget självt, varvid tecknade teckningsoptioner ska stå till styrelsens förfogande för fördelning till eventuella nyanställda nyckelpersoner och/eller nyvalda styrelseledamöter i Bolaget (dock högst 7 500 teckningsoptioner per person), 30 000 teckningsoptioner

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom teckningsberättigade ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast torsdagen den 23 maj 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas enligt punkterna 1.a. - 1.f. ovan ska den teckningsberättigade betala 0,137 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin       helhet erläggas kontant senast torsdagen den 23 maj 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

5. Teckningsoptioner som tecknas av Bolaget enligt punkt 1.g. ovan tecknas vederlagsfritt. Överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner och/eller styrelseledamöter i Bolaget ska emellertid ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde (vid tidpunkten för överlåtelsen), vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 20 kronor.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 16 maj 2024.
8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 13 750 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Det fullständiga förslaget till incitamentsprogram finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.dicot.se.

Samtliga beslut på årsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala 16 maj 2019

Dicot AB (publ)
Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Göran Beijer, vd, Dicot AB Telefon: +46 (0) 706 63 60 09, E-post: [email protected]

Om Dicot AB (publ)
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd