REG

Kommuniké från årsstämma i Dicot AB

Dicot AB (publ) höll idag den 6 maj 2024 årsstämma i Uppsala varvid nedan beslut fattades.

Årsredovisning och resultat

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av Eva Sjökvist Saers, Fredrik Buch, Mikael von Euler, Per-Göran Gillberg, Michael Zell och Jan-Eric Österlund som ordinarie ledamöter. Eva Sjökvist Saers valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag (Lars Kylberg är huvudansvarig revisor).

Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr för ordinarie ledamot och 200 000 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att Dicot inför årsstämman 2025 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att ändra Dicots bolagsordning genom att anta ändrad lydelse av § 1 och § 5 i bolagsordningen enligt följande:

                      "1. Firma

                      Bolagets firma är Dicot Pharma AB. Bolaget är publikt (publ)."

                      "5. Antal aktier

                      Antalet aktier skall vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000"

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Dicots aktiekapital med ett belopp motsvarande upp till 35 procent av Dicots registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

  

Besluten ovan fattades med erforderlig majoritet. Antecknades emellertid att det i kallelsen presenterade förslaget om optionsprogram för anställda och vd inte erhöll erforderlig majoritet (nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman), vilket innebar att förslaget inte antogs.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Dicots webbplats, www.dicot.se.

Uppsala den 6 maj 2024

Dicot AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                 
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]     

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 500 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd