Kommuniké från årsstämma i Dicot AB

Dicot AB (publ) ("Bolaget") höll idag den 25 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades.

Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.dicot.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av Eva Sjökvist Saers, Lena Söderström, Mikael von Euler, Ebba Florin-Robertsson och Claes Post som ordinarie ledamöter av styrelsen samt nyval av Per-Göran Gillberg som ordinarie ledamot. Eva Sjökvist Saers valdes till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade om omval av bolagets revisor PriceWaterHouseCoopers (PWC), med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kr för ordinarie ledamot och 170 000 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2022 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Incitamentsprogram till anställda och nyckelpersoner

Bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda och andra nyckelpersoner genom en riktad emission av teckningsoptioner. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 1,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Förslaget innebär en riktad emission av högst 650 000 teckningsoptioner enligt i huvudsak följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
 2. Bolaget ges rätt att överlåta optionerna vidare till deltagare i programmet med högst 50 000 teckningsoptioner per person. Vd ska emellertid kunna erbjudas högst 300 000 optioner. Antalet optioner som en person ska kunna erbjudas ska bestämmas av styrelsen, varvid kriterierna nedan ska beaktas. Avseende vd har högsta antalet optioner bestämts efter samma kriterier.
  - Utbildning
  - Erfarenhet
  - Förväntad betydelse för Bolagets verksamhet
  - Ansvarsnivå
 3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 15 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överlåts till deltagare i incitamentprogram ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas.
 6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 4,10 kronor.
 7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2024 till och med den 1 juni 2026.
 8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 81 250 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
 9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Optionsprogram till styrelsen

Bolagsstämman beslutade att införa ett optionsprogram för styrelsen genom en riktad emission av teckningsoptioner. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 0,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Förslaget innebär en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner enligt i huvudsak följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de föreslagna styrelseledamöterna i Bolaget (enbart de ledamöter som väljs i enlighet med valberedningens förslag ska emellertid ha rätt att teckna teckningsoptioner). Styrelseordföranden ska ha rätt att teckna 100 000 optioner och övriga ledamöter 50 000 optioner vardera.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att teckna teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget enligt vad som utvecklas ovan under Bakgrund.
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 15 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ges ut mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras.
 5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 4,10 kronor.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2024 till och med den 1 juni 2026.
 7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 43 750 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
 8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Samtliga beslut på årsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 25 maj 2021

Dicot AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: [email protected] 

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se 


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd