Kallelse till extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman måste:

 • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 september 2021,
 • dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast tisdagen den 5 oktober 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs tisdagen den 28 september 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 30 september 2021 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.

Postomröstning med anledning av Covid-19

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.dicot.se) och hos Bolaget. Någon separat anmälan ska således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolagets ombud via e-post till [email protected] eller med vanlig post till Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk gärna kuvertet med "Extrastämma 2021 Dicot AB". För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 5 oktober 2021. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren vill förhandsrösta genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska vidare anvisningarna under punkt "Ombud" nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 6 oktober 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud

För aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska daterad fullmakt för ombudet utfärdas. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dicot.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 64 831 745 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman. Michaela Larsson, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås utses till protokollförare.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Eva Sjökvist Saers - alternativt Göran Beijer vid hennes förhinder - utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital (fjärde punkten) och antal aktier (femte punkten) i enlighet med följande. Den nya bolagsordningen är villkorad utfallet i emissionen i punkt 7 och kommer att registreras i samband med registreringen av emissionen.

Nuvarande lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000.

Föreslagen lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 7 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 8 september 2021 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 12 966 349 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor.

Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier i Bolaget och tre (3) nyemitterade teckningsoptioner i Bolaget, vilket innebär att högst 38 899 047 aktier och högst 38 899 047 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Styrelsens beslut innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 4 862 380,872 kronor avseende de nyutgivna aktierna. Därutöver kan aktiekapitalet öka med ytterligare 4 862 380,872 kronor för det fall teckningsoptionerna utövas för teckning av aktier i enlighet med dess villkor.

 1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) nyemitterade teckningsoptioner.
 2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 7 oktober 2021.
 4. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 oktober 2021 till och med den 26 oktober 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 5. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 11 oktober 2021 till och med den 26 oktober 2021. Betalning ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 6. Varje unit emitteras till en kurs av 1,95 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 0,65 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda kursen från och med den 16 maj 2022 till och med den 27 maj 2022, dock lägst aktiens kvotvärde (0,125 SEK) och högst 1,50 SEK.
 8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
 10. Överkursen för aktierna (såväl de som ges ut i samband med beslutet, som de aktier som tillkommer vid utövande av teckningsoptioner) ska tillföras den fria överkursfonden.
 11. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 12. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 13. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 14. För att aktier som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 1 oktober 2021.
 15. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med punkt 6 (ny bolagsordning) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 26 september 2021, till adress Kungsgatan 16, 753 32   Uppsala eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med den 1 oktober 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.dicot.se). 

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget med adress Kungsgatan 16 i Uppsala samt på Bolagets webbplats (www.dicot.se) senast två veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 22 september 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

__________________

Uppsala i september 2021
Dicot AB (publ)
Styrelsen

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd