Kallelse till årsstämma i Dicot AB (publ)

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

  • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 maj 2021,
  • dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast måndagen den 24 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs måndagen den 17 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 19 maj 2021 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.


Postomröstning med anledning av Covid-19

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.dicot.se) och hos Bolaget. Någon separat anmälan ska således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolagets ombud via e-post till [email protected] eller med vanlig post till Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk gärna kuvertet med "Årsstämma 2021 Dicot AB". För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren vill förhandsrösta genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska vidare anvisningarna under punkt "Ombud" nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 25 maj 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud

För aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska daterad fullmakt för ombudet utfärdas. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dicot.se.

Digitalt informationsmöte

Mot bakgrund av att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro kommer ett digitalt informationsmöte hållas kl. 10.00 tisdagen den 11 maj 2021, där en sedvanlig presentation kommer att hållas av Bolagets VD Göran Beijer. Representanter från styrelsen kommer även att finnas tillgängliga på detta möte. På mötet kommer deltagande aktieägare även få möjlighet att ställa frågor till Bolaget. Aktieägare som vill delta på detta informationsmöte ombeds anmäla detta senast den 7 maj till Jessica Roxhed, epost: [email protected]. Länk till mötet kommer att sändas ut till de aktieägare som anmält intresse att delta.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 43 668 398 aktier och röster. Dessutom ligger 21 163 347 aktier under registrering på Bolagsverket (till följd av optionsutövning av Bolaget teckningsoptionsserie TO2), vilket medför att Bolaget efter nämnda registrering kommer att ha 64 831 745 aktier och röster.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
   c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Beslut om incitamentprogram till anställda och nyckelpersoner
14. Beslut om optionsprogram till styrelsen
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen - bestående av Bengt Walfridsson, Jarl Wikberg och Markus Dragocevic - föreslår Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman. Michaela Larsson, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås utses till protokollförare.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Eva Sjökvist Saers - alternativt Göran Beijer vid hennes förhinder - utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Eva Sjökvist Saers, Lena Söderström, Mikael von Euler, Ebba Florin-Robertsson och Claes Post som ordinarie ledamöter samt nyval av Per-Göran Gillberg. Till styrelseordförande föreslås Eva Sjökvist Saers.

Lars Jonsson har avböjt omval.

Per-Göran Gillberg, född 1956, MSc, PhD i medicinsk vetenskap samt adjungerad professor i neurovetenskap vid Uppsala Universitet. Per-Göran har 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har en bred erfarenhet inom farmakologi och neurofarmakologi från Kabi, Kabi Pharmacia, Pharmacia & Upjohn och Pharmacia, AstraZeneca samt Albireo. Per-Göran är för närvarande VP Developement för Albireo Pharma Inc och dess dotterbolag Albireo Pharma AB samt knuten till sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi, Karolinska Institutet. Per-Göran är även verksam i styrelsen för Alzinova AB. Per-Göran är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Han innehar inga aktier i Dicot.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med huvudansvarig revisor Lars Kylberg. Revisorn förslås väljas fram till och med slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor för ordinarie styrelseledamot och med 170 000 kronor till ordföranden.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 som utses enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2021, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2022.

   a. Val av ordförande vid stämman.
   b. Fastställande av antal styrelseledamöter.
   c. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och   
   övriga ledamöter.
   d. Fastställande av arvoden till revisorer.
   e. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
   f. Val av revisorer.
   g. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2023.

Punkt 12 - Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 - Beslut om incitamentsprogram till anställda och nyckelpersoner

Bakgrund och information om incitamentprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram för anställda och andra nyckelpersoner genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet), enligt de villkor som presenteras nedan.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets anställda och/eller nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Programmet har beretts av Bolagets styrelse i dialog med extern rådgivare.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande till vidareöverlåtelse

Förslaget innebär att årsstämman föreslås fatta beslut om en riktad emission av högst 650 000 teckningsoptioner till Bolaget. Förslaget innebär även att Bolaget tillåts att överlåta dessa optioner vidare till deltagare i programmet, varvid marknadsmässig ersättning beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen (vid tidpunkten för överlåtelsen) ska erläggas av deltagare i samband med förvärv av teckningsoptioner från Bolaget. Styrelseledamöter får inte delta i nu föreslaget program.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

2. Bolaget ges rätt att överlåta optionerna vidare till deltagare i programmet med högst 50 000 teckningsoptioner per person. Vd ska emellertid kunna erbjudas högst 300 000 optioner. Antalet optioner som en person ska kunna erbjudas ska bestämmas av styrelsen, varvid kriterierna nedan ska beaktas. Avseende vd har högsta antalet optioner bestämts efter samma kriterier.

- Utbildning

- Erfarenhet

- Förväntad betydelse för Bolagets verksamhet

- Ansvarsnivå

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 15 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överlåts till deltagare i incitamentprogram ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas.

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 4,10 kronor.

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2024 till och med den 1 juni 2026.

8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 81 250 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga (Bilaga Optionsvillkor).

Utspädning

Bolaget har för närvarande 43 668 398 registrerade aktier och dessutom 21 163 347 aktier under registrering (till följd av optionsutövning av Bolaget teckningsoptionsserie TO2), vilket medför att Bolaget efter nämnda registrering kommer att ha 64 831 745 aktier/röster. Baserat på antal aktier i Bolaget efter nämnda registrering (samt samtliga tidigare incitamentprogram betraktade som utövade, s.k. fully diluted basis) kommer utspädningen till följd av det i denna punkt föreslagna incitamentsprogrammet att uppgå till 1,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (programmet i punkt 14 är emellertid inte beaktat i den beräkningen, som i stället gjorts mot bakgrund av situationen i Bolaget vid kallelsetidpunkten).

Kostnader för incitamentsprogrammet

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 50 000 kronor (exklusive mervärdesskatt), varvid dock även kostnaderna för programmet i punkt 14 nedan inräknas.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till deltagarna till marknadsvärde bedöms några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande inte komma att uppkomma för Bolaget till följd av incitamentprogrammet.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har för närvarande följande tre pågående incitamentsprogram. 

Beslutat Maximalt antal optioner Löptid (till och med) Utspädning vid fullt utövande* Utövande-pris
Årsstämman 2018 248 000* 31 april 2023 0,38% 14,25 kr*
Årsstämman 2019 110 000 24 maj 2024 0,17% 20 kr
Årsstämman 2020 350 000 26 maj 2025 0,53 % 7,50 kr

*Beräknat på s.k. fully diluted-basis, dvs. som om samtliga utgivna optioner (som ännu kan utövas) utövats fullt ut
*Beräknat på s.k. fully diluted-basis, dvs. som om samtliga utgivna optioner (som ännu kan utövas) utövats fullt ut

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna antalet aktier i Bolaget öka med sammanlagt 708 000 stycken och aktiekapitalet med 88 500 kronor.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 - Beslut om optionsprogram till styrelsen

Bakgrund och information om programmet

Aktieägaren Jarl Wikberg föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett optionsprogram för styrelsen genom en riktad emission av teckningsoptioner enligt villkoren nedan.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelsen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja styrelseledamöternas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Programmet har beretts av aktieägaren Jarl Wikberg, tillika Bolagets grundare, i dialog med valberedningen och extern rådgivare.

Riktad emission av teckningsoptioner

Förslaget innebär att årsstämman föreslås fatta beslut om en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner enligt villkoren nedan.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de föreslagna styrelseledamöterna i Bolaget (enbart de ledamöter som väljs i enlighet med valberedningens förslag ska emellertid ha rätt att teckna teckningsoptioner). Styrelseordföranden ska ha rätt att teckna 100 000 optioner och övriga ledamöter 50 000 optioner vardera.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att teckna teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget enligt vad som utvecklas ovan under Bakgrund.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 15 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

4. Teckningsoptionerna ges ut mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras.

5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 4,10 kronor.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2024 till och med den 1 juni 2026.

7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 43 750 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga (Bilaga Optionsvillkor).

Utspädning

Bolaget har för närvarande 43 668 398 registrerade aktier och dessutom 21 163 347 aktier under registrering (till följd av optionsutövning av Bolaget teckningsoptionsserie TO2), vilket medför att Bolaget efter nämnda registrering kommer att ha 64 831 745 aktier/röster. Baserat på antal aktier i Bolaget efter nämnda registrering (samt samtliga tidigare incitamentprogram betraktade som utövade, s.k. fully diluted basis) kommer utspädningen till följd av det i denna punkt föreslagna incitamentsprogrammet att uppgå till 0,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (programmet i punkt 13 är emellertid inte beaktat i den beräkningen, som i stället gjorts mot bakgrund av situationen i Bolaget vid kallelsetidpunkten).

Kostnader för incitamentsprogrammet

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 50 000 kronor (exklusive mervärdesskatt), varvid dock även kostnaderna för programmet i punkt 13 ovan inräknas.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Eftersom teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde bedöms några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande inte komma att uppkomma för Bolaget till följd av utgivandet av optionerna i programmet.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Se informationen avseende detta i punkt 13 ovan.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 (bemyndigande) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För beslut i enlighet med förslaget enligt punkterna 13 och 14 (incitamentprogram) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Frågor till styrelse och VDStyrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 15 maj 2021, till adress Kungsgatan 16, 753 32   Uppsala eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med torsdagen den 20 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.dicot.se).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget med adress Kungsgatan 16 i Uppsala samt på Bolagets webbplats (www.dicot.se) senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen 4 maj 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

__________________
Uppsala i april 2021

Dicot AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: [email protected] 

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd