Dicots teckningsoptioner serie TO5 utnyttjades till 85,4%, bolaget tillförs 16,5 MSEK före kostnader

Pressmeddelande: Uppsala 17 november 2023. Dicot AB (publ) meddelar idag att utnyttjandet av teckningsoptioner serie TO5 blev cirka 85,4 procent av utestående antal.  Genom utnyttjande av 192 414 488 optioner tecknades 192 414 488 aktier till teckningskursen 0,086 SEK per aktie. Dicot tillförs därmed cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Inga teckningsgarantier hade upphandlats inför utnyttjandet.

"Jag vill rikta ett stort tack till alla som var med och tecknade och därmed visar sin tilltro till bolaget och den spännande tid vi har framför oss. En teckningsgrad på över 85% är ett väldigt bra utfall i dagens marknadsklimat. Jag vill även tacka för stödet vi har fått från våra rådgivare Corpura Fondkommission och Advokatfirman Lindahl", kommenterar Dicots vd Elin Trampe.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Dicot med 192 414 488 aktier, från 625 147 346 aktier till 817 561 834. Aktiekapitalet ökar med 1 346 901,42 SEK, från 4 376 031,42 SEK till 5 722 932,84 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner av serie TO5 uppgår utspädningen till cirka 23,5 procent.

Genom utnyttjandet av TO5 tillförs Dicot cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Inga kostnader finns för garantiåtaganden då sådana avtal ej ingåtts.

Utnyttjade teckningsoptioner TO5 har nu ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring 28 november 2023.

I januari 2023 genomförde Dicot en företrädesemission av units, bestående av fyra nya aktier, tre teckningsoptioner av serie TO4 och tre teckningsoptioner av serie TO5. En TO4 berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie i Dicot 1-15 juni 2023 och en TO5 till teckning av en ny aktie 1-15 november 2023.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns på Dicots hemsida www.dicot.se.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Elin Trampe, vd                                 Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 72 502 1010                 Telefon: +46 76 109 0000
E-post: [email protected]            E-post: [email protected]  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-17 10:58 CET.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd