Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad

Företrädesemissionen om 20,3 MSEK som offentliggjordes den 23 juli 2019 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Teckningsperioden avslutades den 17 september 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 244 procent, varav cirka  92 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 152 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagandena inte kommer att användas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknades, och som tidigare har kommunicerats, överväger styrelsen i Dicot att besluta om en övertilldelningsemission.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i investeringsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Dicot att öka med 973 852,88 SEK genom utgivande av 7 790 823 aktier. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 947 705,75 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 15 581 646 aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

De teckningsoptioner av serie 2019/2020 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från den 1 oktober 2020 till den 15 oktober 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att motsvara 70 procent av volymviktad genomsnittskurs av Bolagets aktier enligt det officiella priset på Spotlight Stock Market för perioden från den 14 september 2020 till och med den 25 september 2020, men kommer inte vara lägre än 2,60 SEK eller högre än 5,20 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknades, och som tidigare har kommunicerats, överväger styrelsen i Dicot att besluta om en övertilldelningsemission genom att använda bemyndigandet från årstämman som ägde rum den 16 maj 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: [email protected] 
www.dicot.se 

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se. 

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Dicot och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det investeringsmemorandum som Dicot offentliggjorde på Bolagets webbplats den 2 september 2019.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Dicot lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bifogade filer

Dicot_Pressrelease.pdf

Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd