Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande: Uppsala, 24 juni 2020. Företrädesemissionen om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 326 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 18 juni 2020. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 326 procent, varav cirka 97 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 229 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagandena inte kommer att användas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 4,7 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden samt ersättning till finansiell och legal rådgivare i anslutning till Företrädesemissionen.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2021. Preliminär likviddag för de avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är fredag den 26 juni 2020. Registrering hos Bolagsverket och Euroclear beräknas ske under vecka 28, 2020.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Dicot att öka med 2 726 788 SEK genom utgivande av 21 814 304 aktier. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 4 771 879 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 38 175 032 aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner
Genom Företrädesemissionen emitteras även 21 814 304 teckningsoptioner av serie 2021, vilka berättigar till teckning av 21 814 304 aktier i Bolaget.

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 2,00 SEK och inte heller lägre än 0,125 sek (motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2021 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till 43,6 MSEK, beroende på utnyttjandekurs. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2021 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 726 788 SEK.

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Garanti
I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission härom senast den 25 juni 2020. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,80 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Totalt kan därmed högst 1 431 347 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO

Tel: +46 706 636009

Email: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 900 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24 juni 2020

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Dicot AB ("Bolaget") och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES samt i Storbritannienkan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd