Dicot ingår avtal om säkerställande av teckningsoptionslösen av serie TO 4 om ytterligare cirka 13,4 MSEK

Pressmeddelande: Uppsala, 5 juni 2023. Dicot AB (publ) har idag erhållit garantiåtaganden om cirka 13,4 MSEK avseende teckningsoptioner av serie TO4 ("TO4"), utöver redan kommunicerade teckningsförbindelser om cirka 3,9 MSEK. Sammantaget har Dicot därmed avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 17,3 MSEK eller 70 procent av emissionsvolymen i TO4.

Antalet TO4 uppgår till 225 229 530, varvid varje TO 4 berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Dicot till en teckningskurs om 0,11 SEK under perioden 1-15 juni 2023. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas för teckning av aktier tillförs Dicot cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.

I syfte att säkerställa nyttjandet av TO4 har Dicot erhållit garantiåtaganden från ett antal privata investerare motsvarande sammanlagt cirka 13,4 MSEK av emissionsvolymen i TO4. Därutöver har Dicot säkerställt cirka 3,9 MSEK genom teckningsförbindelser, vilket kommunicerades i ett pressmeddelande 31 maj 2023. Sammantaget är därmed emissionsvolymen säkerställd till 70 procent. Genom garantiåtagandet förbinder sig garanterna att, i det fall samtliga TO4 ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande upp till 70% av emissionsvolymen.

För det fall garantiåtagandet aktiveras kommer teckning av aktier i praktiken att ske genom en riktad nyemission efter att nyttjandeperioden för TO4 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda nyttjandekursen för TO4. Den del av den riktade nyemissionen som överstiger styrelsens emissionsmandat kommer att vara villkorad en bolagsstämmas godkännande.

För garantiåtagande utgår en kontant ersättning motsvarande 15 procent av garanterat belopp.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Elin Trampe, vd

Telefon: +46 739 80 14 08

E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 100 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-05 11:58 CET.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd