Dicot AB tillförs cirka 7,6 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 19 oktober 2020. Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 2019. Totalt nyttjades 2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande cirka 37,2 procent av utstående teckningsoptioner, för teckning av 5 326 701 aktier till teckningskursen om 1,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot därmed cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Under det tredje kvartalet 2019 genomförde Dicot en företrädesemission av units, bestående av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 2019. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 1 oktober till och med den 15 oktober 2020. Efter den omräkning av teckningsoptionerna av serie TO1 2019 som kommunicerades den 29 september, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna avseende teckningskurs och antal aktier som en teckningsoption berättigar till, sattes teckningskursen för teckning av aktier i Dicot genom nyttjandet av teckningsoptionerna till 1,42 SEK per aktie.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske inom cirka 3 veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://www.dicot.se/investerare-media/teckningsoptioner-20192020/.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Dicot med 5 326 701 aktier, från 38 341 697 till 43 668 398 aktier. Aktiekapitalet ökar med 665 837,625 SEK, från 4 792 712,125 SEK till 5 458 549,75 SEK.För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO1 2019, uppgår utspädningen till cirka 12,2 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Dicot avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO
Tel: +46 70-663 60 09
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 oktober 2020


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd