REG

Dicot AB genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 och teckningsoptioner serie TO 5, som beslutades av styrelsen den 7 december 2022 och som sedermera godkändes av extra bolagsstämma den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 0,80 SEK per unit, och följer av de garantiavtal som ingicks med garanterna inför Företrädesemissionen. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar. 

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av units i Bolaget. De flesta garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 9 januari 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 6 525 000 units. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av units kommer i stället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 560 000 SEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form units i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och det låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i prospektet.

Varje unit i Ersättningsemissionen består av fyra (4) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO 4 samt tre (3) teckningsoptioner serie TO 5. Sammanlagt tecknas 6 525 000 units, motsvarande 26 100 000 aktier och 19 575 000 teckningsoptioner serie TO 4 samt 19 575 000 teckningsoptioner serie TO 5. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske i samband med teckning genom kvittning mot Bolaget, som utgörs av respektive garants fordran på garantiersättning. Sammanlagt kommer 28 garanter att kvitta sina fordringar som uppgår till totalt 5 220 000 SEK. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Bolagets bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, mot denna bakgrund får anses marknadsmässig.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Dicot med 26 100 000 aktier till totalt 437 409 060 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 1 096 200 SEK till 18 371 180,52 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen, samt utifrån att minskningen som bolagsstämman den 9 januari 2023 beslutade om registrerats hos Bolagsverket). Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 6 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 39 150 000 aktier till totalt 476 559 060 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 644 300 SEK till 20 015 480,52 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, samt utifrån att minskningen som bolagsstämman den 9 januari 2023 beslutade om registrerats hos Bolagsverket). Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 0,08 procent.

Teckningsoptioner serie TO 4

Teckningsoptionerna av serie TO4 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2023 - 15 juni 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 15 maj 2023 - 29 maj 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet eller överstiga 0,20 SEK per aktie. Samma villkor och datum gäller för de teckningsoptioner serie TO 4 som gavs ut i Företrädesemissionen.

Teckningsoptioner serie TO 5

Teckningsoptionerna av serie TO5 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 1 november 2023 - 15 november 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 13 oktober 2023 - 27 oktober 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet eller överstiga 0,25 SEK per aktie. Samma villkor och datum gäller för de teckningsoptioner serie TO 5 som gavs ut i Företrädesemissionen.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 4 samt teckningsoptioner serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.dicot.se

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 739 80 14 08
E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd