Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 23 juli 2019 beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande och att bolagstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ("Företrädesemissionen"). I samband med Företrädesemissionen har Dicot upptagit ett kortfristigt lån om 4 MSEK ("Brygglånet").

Beslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som planeras att hållas den 22 augusti 2019. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Bolaget genomför Företrädesemissionen för att finansiera pågående prekliniska studier av sin huvudläkemedelskandidat för behandling av sexuella dysfunktioner samt förberedelser för kommande fas 1-studie.
 • Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer Dicot att tillföras cirka 20,3 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 20,3 MSEK till 40,5 MSEK.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 30 augusti 2019. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen per unit är 2,60 SEK.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 3 september 2019 till och med den 17 september 2019. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymviktade aktiekursen enligt Spotlight Stock Markets officiella lista för perioden den 14 september 2020 till och med den 25 september 2020. Teckningskursen ska dock inte vara lägre än 2,60 SEK och inte vara högre än 5,20 SEK.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • För att säkerställa Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov har Bolaget upptagit ett kortfristigt brygglån om 4 MSEK. Brygglånet ämnas återbetalas med likviden som erhålls genom Företrädesemissionen.

Brygglånefinansiering

Som en del av den föreliggande Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett avtal med Gerhard Dal och Rune Löderup avseende ett brygglån om totalt 4 MSEK. Brygglånet säkerställer Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov.

Kostnaden för Brygglånet motsvarar en uppläggningsavgift om fem procent samt en årsränta om åtta procent. Brygglånet ämnas att återbetalas med likviden som erhålls från Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag 

Dicot är ett prekliniskt läkemedelutvecklingsföretag som utvecklar en ny behandling av sexuella dysfunktioner bland män, inklusive erektil dysfunktion ("ED"), för tidig utlösning ("PE") samt andra indikationer förknippade med sexuell dysfunktion som riktar sig till de ouppfyllda behoven som de aktuella behandlingarna inte adresserar.

Dicots huvudläkemedelskandidat, Libiguin®, upptäcktes i rötterna av ett träd med ursprung i Madagaskar. Dicot har utvecklat och patenterat semisyntetiska metoder för tillverkning av Libiguin®. Dessa metoder ger Dicot potentialen att kommersialisera Libiguin® och lansera produkten globalt.  

Under 2018 genomförde Bolaget en nyemission inför noteringen på Spotlight Stock Market. Kapitalet användes för utvecklingen av Libuigin® och för att stärka organisationen.  

Bolaget har finansierat sin utveckling genom det kapital som upptagits vid börsintroduktionen och genom nybeviljade bidrag. För att fortsätta utvecklingen av Libiguin® har Bolaget övervägt flera finansieringsalternativ och dragit slutsatsen att en företrädesemission med åtföljande teckningsoptioner är det bästa alternativet. 

Likviderna från Företrädesemissionen kommer att användas för att fortsätta utvecklingen av Libiguin® enligt Dicots prekliniska utvecklingsprogram, för att övergå från kliniska prövningar på djur till människor.  

Likviderna från de medföljande teckningsoptionerna kommer att användas för initiering av klinisk fas 1-studie, vilket inkluderar en sammanställning av nödvändig ocumentation för godkännande från myndigheterna I studien, rekrytering av testkandidater samt uppskalning av tillverkningsprocessen för att producera erforderliga mängder Libiguin® för studien.  

Villkor för Företrädesemissionen 

Styrelsen i Dicot har beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i enlighet med villkoren nedan. Beslutet är villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande och att bolagstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

 • Vid full teckning i Företrädesemission erhåller Bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning av teckningsoptioner erhållet Bolaget ytterligare cirka 20,3 MSEK till 40,5 MSEK.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 30 augusti 2019. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen per unit är 2,60 SEK.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 30 augusti 2019.
 • Teckningsperioden för teckning av units kommer att vara från och med den 3 september 2019 till och med den 17 september 2019. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att vara från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymviktade aktiekursen enligt Spotlight Stock Markets officiella lista för perioden från den 14 september 2020 till och med den 25 september 2020. Teckningskursen ska inte vara lägre än 2,60 kronor och inte vara högre än 5,20 kronor.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 7 790 823 aktier och högst 7 790 823 teckningsoptioner. Vid full teckning av Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med cirka 973 852,88 SEK, från cirka 973 852,88 SEK till cirka 1 947 705,75 SEK. Vid full teckning av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare 973 852,88 SEK, från cirka 1 947 705,75 SEK till 2 921 558,63 SEK.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Vid full teckning av Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 50 procent och vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till ytterligare cirka 33 procent. Vid full teckning av Företrädesemission samt fullt nyttjande av teckningsoptionerna, kan utspädningen som högst uppgå till cirka 67 procent.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen garanteras till cirka 21,2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48,8 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt är därmed 70 procent av Företrädesemissionen garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av ARTCO International Ltd och Rune Löderup. Emissionsgarantierna har lämnats av externa parter. För emissionsgarantierna utgår sedvanlig garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet, antingen i kontant ersättning, eller om garanten så väljer, i aktier i Bolaget, varvid garantiprovision utgår med fjorton (14) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som lämnats.

Förslag till ändring av bolagsordning

Företrädesmissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsen att föreslå att bolagsordningens gränser justeras med avseende på aktiekapitalet och antalet aktier genom att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 875 000 kronor och högst 3 500 000 kronor och att antalet aktier ändras till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Indikativ tidplan

28 augusti 2019 Sista handelsdag i Dicots aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
29 augusti 2019 Första handelsdag i Dicots aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
29 augusti 2019 Förväntat datum för publicering av investeringsmemorandum
30 augusti 2019 Avstämningsdag för företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
3 september - 13 september 2019 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market
3 september - 17 september 2019 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
20 september 2019 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen.
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber, CFO och chef för Investor Relations
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: [email protected]
www.dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se 

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Dicot och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det investeringsmemorandum som Dicot förväntas offentliggöra på Bolagets webbplats den 29 augusti 2019.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Dicot lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd