Dicot AB delårsrapport januari - september 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 23 november 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (75) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 629 KSEK (-3 183).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,41) SEK

Finansiell information januari - september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (75) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 353 KSEK (-9 866).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-1,27) SEK

VD kommenterar

Vi fortsätter arbetet med att utveckla vår läkemedelskandidat vidare. Under september presenterades rapporten från den första studien tillsammans med Pelvipharm. Resultaten visar att vår läkemedelskandidat Libiguin® ger en signifikant och dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo vid samtliga uppmätta parametrar i Pelvipharms etablerade djurmodell. Med andra ord mycket lovande resultat. Arbetet går nu vidare och flera studier kommer att genomföras under året.

Franska Pelvipharm har sedan 90-talet arbetat med 170 olika projekt inom området sexuella dysfunktioner. De har flera djurmodeller med vilka vi gemensamt kan bygga en preklinisk plattform för att etablera behandlingstider och doser för vår läkemedelskandidat. Dicots primära indikation är erektionssvikt och vår andra indikation är tidig utlösning. Kartläggningen av verkningsmekanismen pågår parallellt via de olika studier som genomförs och resultat kommer i olika steg framöver. 

Under hösten har ytterligare ett samarbete med Dicots partner i Sydafrika, Parceval Ltd inletts.  Projektet Bio-Innovation Africa * syftar till att säkerställa hållbar och långsiktig leverans av råmaterial för Dicots läkemedelskandidat.  Bio-Innovation Africa, som finansieras av det tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling ska främja hållbara och ömsesidigt fördelaktiga affärskontakter mellan Europa och Afrika. Detta sker genom att följa höga etiska, sociala och miljömässiga normer i användningen av afrikanska naturresurser.

Dicot använder växtdelar från träd som råvara i läkemedelskandidaten Libiguin®. I samarbetet med Bio-Innovation Africa kommer Dicot att få hjälp att kartlägga trädens utbredningsområde i Sydafrika. Samarbetet ger också en möjlighet att utvärdera en flytt av extraktionsprocessen för råvaran till Sydafrika för att komma närmare råvarukällan. Allt detta kommer att främja möjligheten att bevara den biologiska mångfalden, säkerställa en hållbar råvaruförsörjning samt skapa nya arbetstillfällen i Sydafrika i enlighet med målen i Agenda 2030. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2022.

Jag vill tacka våra aktieägare för förtroende och tålamod och vi fortsätter fokuserat framåt. Vi bygger nu tillsammans med Pelvipharm fundamentet i de prekliniska studierna samt säkerställer vår materialförsörjning genom hela kedjan - från råvara till läkemedelsubstans. Målet är att med ett solitt underlag ta oss till kliniska studier och en framgångsrik utveckling.

*inom Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO
Tel: +46 70-663 60 09
Email: [email protected]

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd