REGMAR

Dicot AB bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelande: Uppsala, 26 februari 2024. Dicot AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 och för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument och på bolagets hemsida www.dicot.se.

Fjärde kvartalet, oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 661 (-8 604) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,06) SEK

Räkenskapsåret januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -44 157 (-31 756) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,26) SEK

 "Att nås av de positiva studieresultaten känns som en kvittens på kvaliteten i förra årets utvecklingsarbete. Från avslutet av prekliniska studier under våren, förberedelser för kliniska studier, myndighetsgodkännande för klinisk fas 1-studie till startskottet i augusti. Och allt i enlighet med en tidsplan vi offentliggjorde redan 2022", säger Elin Trampe, vd.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Andra delen av fas 1-studien, Multiple Ascending Dose, påbörjas
 • Första delen av fas 1-studien, Single Ascending Dose, kan färdigställas tidigare än planerat
 • Teckningsoptionerna av serie TO5 tecknas till 85,4% vilket brutto tillför 16,5 MSEK
 • Dicots prekliniska program presenteras på SMSNA, Nordamerikas största sexualmedicinska konferens

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Positiva resultat från första delen av fas 1-studien presenteras; visar på mycket god säkerhetsprofil, inga allvarliga biverkningar och en god exponering i kroppen
 • Patentansökan görs för ny tillverkningsmetod av startmaterialet genom cellodling
 • De prekliniska forskningsresultaten presenteras på European Society for Sexual Medicine

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                        Björn Petersson, CFO

Telefon: +46 72 502 1010                                       Telefon: +46 76 109 0000

E-post: [email protected]                                   E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 000 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan som Dicot AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2024 kl. 15.00.

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-26 15:00 CET.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd