Dicot AB bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 27 februari 2020. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information fjärde kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 530 KSEK (-3 405).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,22) SEK

Finansiell information januari - december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 631 (450) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 396 KSEK (-6 343).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,35 (-1,00) SEK

VD kommenterar

Vi har efter ett intensivt verksamhetsår uppnått flera milstolpar som stärker Dicot på flera sätt. Tillsammans med vårt team och samarbetspartners formar vi en grund i den prekliniska fasen för den vidare utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin®.

Projektets fortskridande

Vår produktkandidat Libiguin® har sitt ursprung i folkmedicinsk användning för behandling av erektionssvikt på Madagaskar. Råvaran kommer från träd och anskaffas via en leverantör i Afrika. Parallellt med att vi arbetat med uppskalning i Afrika har vi också startat aktiviteter i Asien för att säkerställa försörjning från två olika källor.

Under året har vi tillsammans med Syntagon och Rise i Södertälje framgångsrikt genomfört den första större batchen där extraktet därefter skeppats till Indien för slutsyntes av läkemedelssubstans. Vi har också arbetat med olika formuleringar för att säkerställa att beredningen i de toxikologiska studierna är optimal och ger de bästa förutsättningarna för att användas framåt i projektet såväl som för ytterligare studier i det farmakologiska programmet.

I samarbetet med Pelvipharm i Frankrike som startats under året kommer vi att arbeta för att bättre förstå Libiguinets verkningsmekanism. Pelvipharm är ett världsledande CRO (Clinical Research Organisation) en fristående kontraktforskningsorganisation som genomför hela eller delar av kliniska studier på uppdrag av en sponsor. Pelvipharm är experter på studier inom området sexuella dysfunktioner och tillsammans kommer vi att identifiera mer i detalj hur Libiguin®   verkar och kan användas i behandlingen av patienter med erektionssvikt och prematur ejakulation.

Stärka teamet

För att koordinera produktionsaktiviteter från råvara till färdig läkemedelsubstans samt att driva arbetet med anskaffning av råvara långsiktigt har Catarina Malmberg knutits till Dicot som chef för Supply Chain, dvs ansvaret för flödet från tillverkare genom alla stegen i produktionen. Detta är ett viktigt steg för Dicot på vägen mot en mer storskalig verksamhet.  

Framgångsrik företrädesemission genomförd

Under hösten har vi genomfört en framgångsrik företrädesemission om cirka 20,3 MSEK med en övertilldelningsemission om ca 2 MSEK. Glädjande är att företrädesemissionen övertecknades till 144 procent och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna.

Utsikter för 2020 och framåt

Vi befinner oss i en spännande period i Dicots utveckling och vi ser fram emot att ta nästa steg med vårt prekliniska arbete. Vårt mål är att lägga grunden för utveckling av ett nytt läkemedel som på sikt blir ett alternativ till de preparat som dominerar marknaden idag och där många patienter inte har tillgång till en effektiv läkemedelsbehandling. Potentialen är enormt stor inom våra indikationsområden. Erektionssvikt och för tidig utlösning drabbar miljontals män i hela världen.

Jag vill tacka teamet internt för fina arbetsinsatser och våra externa partners för bra samarbeten under året. Jag ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av produkten och bolaget.

Uppsala i februari 2020 Göran Beijer, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: [email protected]

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd