REG MAR
Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023 Juli - December 2023: • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,5 MSEK (49,0 motsvarande period föregående år) • Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade goodwillavskrivning...
Arbona förvärvar Termodyn, Termodynamisk Ytbehandling AB Arbona AB (publ) har den 21 december 2023 tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Termodyn, Termodynamisk Ytbehandling AB (Termodyn), och beräknas tillträda bolaget unde...
Arbona förvärvar timmerbilspåbyggaren Bergs Fegen AB Arbona AB (publ) har genom ett holdingbolag förvärvat 100% av aktierna i timmerbilspåbyggaren Bergs Fegen AB. Säljaren återinvesterar samtidigt och kommer att äga 33% i holdingbo...
Huvudägare stämplar om aktier till B-aktier Arbonas största ägare, Triega AB, stämplar om 170 000 000 aktier till B-aktier. Efter omstämplingen finns det därmed 349 335 443 aktier av serie A och 170 000 000 aktier av serie...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman godkände förslaget till ny bolagsordning. Beslutet innebär att det får finnas två aktieslag i b...
REG
Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma I den kallelse till extra bolagsstämma som tidigare skickats ut så har det upptäckts ett fel i kallelsen. Texten under punkt 6 ska ersättas med följande text:   "Punkt 6 - Ändrin...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) På begäran av Arbona ABs största aktieägare, Triega AB, kallas aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2023 klockan 14:00 i b...
REG MAR
Arbona publicerar halvårsrapport H1 2023 Sammanfattning av perioden Januari-juni 2023 • Koncernens intäkter uppgick till 21,2 MSEK (36,0 motsvarande period föregående år) • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,4...
REG
Indragning av egna aktier i Arbona AB (publ) är genomförd Indragningen av 3 126 005 egna aktier i Arbona AB (publ) som beslutades på årsstämman den 23 maj 2023 är registrerad hos Bolagsverket, och aktierna är nu makulerade hos Euroclear...
REG
Arbona AB (publ) slår ihop aktieslag I enlighet med beslut på Arbonas extra bolagsstämma den 2 augusti 2023, så kommer Arbona bara ha ett aktieslag. Det betyder att befintliga B-aktier ersätts med A-aktier i relatio...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) Vid dagens extrastämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: • Stämman godkände förslaget till ny bolagsordningen innebärande att bolaget framgent bara kommer att ha ett...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA   Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 augusti 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Br...
Arbona anställer Håkan Larsson som ansvarig för Arbonas satsning inom mekanisk industri Håkan Larsson är fil. mag i företagsekonomi och startade sin karriär inom Volvo Construction Equipment. Efter det har Håkan varit VD för ett flertal legotillverkare inom mekanisk...
Arbonas portföljbolag Woult säljer dotterbolag till Hjo Installation Woult AB (där Arbona äger 40% av aktierna) har överlåtit samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen Johnsons i Åre El AB (med dotterbolag Johnsons i Östersund El AB), Jem...
REG
Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ) Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: • Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkänd...
Arbona avtalar om förvärv av 25% i RentalCare Sverige AB Arbona har idag avtalat om att förvärva 25% av aktierna i RentalCare Sverige AB för 30 MSEK. RentalCare är verksamma inom bemanning och rekrytering till privata och offentliga ak...
REG
Komplettering av Årsredovisning 2022 med revisionsberättelse Tidigare idag publicerade Arbona AB (publ) sin årsredovisning för 2022, av misstag var inte revisionsberättelsen inkluderad i den version som publicerades. Därför publiceras nu e...
REG
Arbona AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Arbona AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolag...

Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590