REGMAR

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Finansiell utveckling juli - september 2019

 • Omsättningen minskade under perioden med 1 procent till 193,2 Mkr jämfört med 196,0 Mkr motsvarande period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 2,0 Mkr jämfört med 9,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 Mkr jämfört med 6,3 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,2 Mkr (2,2) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till -8,0 Mkr jämfört med 6,0 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -6,9 Mkr jämfört med 4,4 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,93 kr (0,60 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,93 kr (0,58 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,3 Mkr (-8,4 Mkr).

Finansiell utveckling januari - september 2019

 • Omsättningen ökade under perioden med 2 procent till 677,8 Mkr jämfört med 663,9 Mkr motsvarande period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 19,5 Mkr jämfört med 40,1 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,9 Mkr jämfört med 30,1 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 6,7 Mkr (6,7) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till -10,3 Mkr jämfört med 29,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 Mkr jämfört med 22,7 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,22 kr (3,07 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,22 kr (2,96 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 37,1 (22,4 Mkr).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Wise Group ABs styrelse beslutade att tillsätta ny styrelse i Brilliant Future AB och initiera en kapitalanskaffningsprocess i dotterbolaget. Den nya styrelsen kommer att utgöras av Tobias Thalbäck (CEO SolidSport, tidigare CEO Netigate), Fredrik Johnsson (CEO The Talent Company, tidigare Head of Global Talent Acquisition Spotify) och Erik Mitteregger (styrelseordförande i Wise Group) med Erik Mitteregger som ordförande.
 • Boel Sjöstrand vd i dotterbolaget Wise Professionals AB och medlem i Wise Groups ledningsgrupp valde på egen begäran att lämna sin anställning och avslutade sin tjänst i bolaget i september 2019.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Wise Group avyttrade affärsområdet Comaea, en del av dotterbolaget Edge HR AB. En inkråmsöverlåtelse av kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Avyttringen av Comaea är en kontanttransaktion och försäljningslikviden uppgår till lägst 8,5 Mkr med en möjlig tilläggslikvid. Den totala försäljningslikviden kan maximalt komma att uppgå till 17,0 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: [email protected]

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ) Tel: +46 765 25 90 05
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]