Om Wise Group

Wise Group AB

Organisationsnummer 556686-3576
Bransch Industrivaror och -tjänster

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Besöksadress Sveavägen 13, Plan 14
Postadress Stockholm

Webbplats

www.wisegroup.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB
Jenny Berge VD SalesOnly Sverige AB och K2 Search AB
Andreas Cederlund VD Wise Professionals AB
Elisabet Jarnbring CFO
Mathias Linarfve VD Wise IT AB
Jeanne Sinclair Chief Legal and Sustainability Officer
Michael Stenman CIO
Jonas Weckström VD Wise People Group OY

Styrelse

Erik Mitteregger Styrelseordförande
Stefan Rossi Styrelseledamot
Torvald Thedéen Styrelseledamot
Ingrid Lindquist Styrelseledamot
Stefan Mahlstein Styrelseledamot
Annika Viklund Styrelseledamot
Roland Gustavsson Styrelseledamot

BOLAGSORDNING WISE GROUP AB

Organisationsnummer: 556686-3576

§1 Firma

Bolagets firma är Wise Group AB. Bolaget skall vara publikt (publ)

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet; konsultverksamhet avseende Internet- och intranätslösningar, konsultverksamhet avseende Human Resource Management, konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, utveckling och design av dataprogram/produkter samt försäljning av nämnda produkter/tjänster i kombination med lämplig hårdvara samt förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hålls.

På bolagsstämma utses 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. (Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.)

§8 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 - 1231.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

wise_group_bolagsordning_2021.pdf

Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]