Kommuniké från årsstämma i Wise Group den 10 maj 2016

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 10 maj 2016. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 2,50 kr per aktie.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2015 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 2,50 kr per aktie vilket summerar till 18 477 150 kr samt att resterande balanserade vinstmedel om 67 753 887 kr ska överföras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2015.

Val av styrelse m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Lottie Knutson, Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Torvald Thedéen och Emma Claesson valdes som ny ordinarie styrelseledamot.

Arvode om 200 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande och därtill skall arvode om 120 000 kr utgå till vardera styrelseledamot samt att revisorerna ska arvoderas enligt löpande räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är vd och de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Beslut om ändring av principerna för utseende av en valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras så att (i) inga suppleanter ska utses, samt att (ii) kallelse inför extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 121 500 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 121 500 nya aktier på villkor enligt nedan. Teckningsberättigad är endast följande personer i bolagets ledningsgrupp och vd:ar i bolagets dotterbolag - Charlotte Berglund, Roland Gustavsson, Ken Skoog, Stefan Wikström, Johan Segergren, Lena Noaksson, Ingrid Höög, Ulrica Ekeroth och Mathias Linarfve. Teckning ska ske senast den 14 juni 2016

Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 700 000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Wise Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 10 maj 2016, kl. 17:30.

2016-05-10

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84 e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)
Tel: +46 704 31 29 06 e-post: [email protected]

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]