REG

Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ)

Idag har årsstämman 2024 hållits i Wise Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Wise Group"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Kallelsen till stämman återfinns på https://investor.wisegroup.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/.

Årsstämman beslutade

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

- att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas till aktieägarna.

- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2023.

- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

- att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget eller i Bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor. Arvode till styrelseledamöter som ingår i styrelsens utskott, och som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Det totala arvodet till ledamöter i styrelsen inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete uppgår därmed till 1 945 000 kronor. Arvode till Bolagets revisor beslutades utgå enligt löpande godkänd räkning.

- att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson till styrelseledamöter, omvälja Erik Mitteregger till ordförande för styrelsen samt att som Bolagets revisor omvälja Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Linn Haslum Lindgren.

- att anta justerade principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen till stämman. Enligt de justerade principerna för utseende av valberedning och instruktionen för valberedningen (som ersätter de särskilda instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman den 12 maj 2021) ska valberedningen ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att de godkänts av styrelsens ordförande.

- att anta justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen till stämman. De justerade riktlinjerna innefattar förtydliganden avseende ersättning för styrelseledamöters uppdrag utöver styrelsearbete. Vidare ska enligt de justerade riktlinjerna även ledande befattningshavare som inte har en direkt försäljningspåverkande befattning kunna erbjudas rörlig ersättning och VD ska i stället för pensionsavsättning motsvarande ett belopp om 25 procent av årlig grundlön erhålla ett belopp motsvarande ITP 1.

- att godkänna styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) över utbetald och innestående ersättning för räkenskapsåret 2023.

- att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet före, motsvarande cirka 16,67 procent efter, sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra mindre förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt med beaktande av marknadsmässig rabatt.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Berglund VD och koncernchef Wise Group AB (publ)

Tel +46 760 00 18 39, e-post [email protected]

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]