Kallelse till extra stämma i Wise Group

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till extra stämma torsdagen den 11 januari 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm..

Rätt att delta i stämman
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 januari 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast samma dag. Anmälan ska ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 4 januari 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
8. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7 - Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Erik Mitteregger väljs till ny styrelseledamot samt styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om den föreslagna styrelseledamoten finns på www.wisegroup.se.

Handlingar
Närmare uppgifter om den föreslagna styrelseledamoten samt fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.wisegroup.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast från och med torsdagen den 21 december 2017 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrigt
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. I Wise Group AB (publ) finns totalt 7 390 860 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

2017-12-19 Stockholm

Stockholm i december 2017
WISE GROUP AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Stefan Rossi, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 707 75 53 39, e-post: [email protected]

Wise Group AB (publ), Box 22109, 104 22 Stockholm
Tel: +46 8 525 90 00, e-post [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 12:00 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]