REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum torsdagen den 13 januari 2022 klockan 10.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 4 januari 2022; samt
(ii) senast fredagen den 7 januari 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Johan Tönnesen, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 4 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.wisegroup.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordningen;
  4. Val av en eller två justeringspersoner;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Val av ny styrelseledamot;
  7. Beslut om styrelsearvode;
  8. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen består av Christian Rossi (utsedd av styrelseledamot Stefan Rossi), Erik Dyrmann Juhler (utsedd av Banque Pictet & Cie (EUROPE) SA, W8IMY) och Per Åhlgren (utsedd av Erik Mitteregger förvaltnings AB som ägs och kontrolleras av styrelseordföranden Erik Mitteregger). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1, 6 och 7 i föreslagen dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Erik Mitteregger föreslås som ordförande vid stämman.

Punkten 6 - Val av ny styrelseledamot
Den 18 oktober 2021 meddelande den dåvarande styrelseledamoten Jon Persson sin avgång som ordinarie styrelseledamot. Orsaken var att han tillträtt en operativ befattning i ett annat bolag som inte tillåter fortsatt engagemang i Wise Group AB:s styrelse.

I syfte att tillsätta vakansen efter Jon Persson föreslår valberedningen att Roland Gustavsson väljs till ny styrelseledamot, innebärande att styrelsen därefter består av Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson fram till slutet av nästa årsstämma.

Roland Gustavsson är född 1974 och har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Roland inledde sin karriär med försäljning och rekrytering för Universum AB år 2000 och var medgrundare av Wise Groups dotterbolag K2 Search. Roland tog anställning vid Wise Group år 2004 och tillträdde positionen som VD och koncernchef 2012. Roland lämnade på egen begäran sin tjänst som VD och koncernchef for Wise Group med verkan från februari 2018.

Roland är för närvarande VD i undersöknings- och insiktsbolaget Origo Group AB och har olika VD och styrelseuppdrag inom Origokoncernen (huvudsaklig sysselsättning). Kunskapen om Wise Groups affär i kombination med erfarenheten av att de senaste fyra åren ha lett och byggt ett tydligt målstyrt private equity-ägt bolag under en period av stark förändring gör att Roland har kunskaper som kommer att vara till stor nytta för Wise Groups fortsatta utveckling.

Då närmare fyra år har gått sedan Roland avgick som VD och koncernchef för Wise Group och då han sedan dess inte har haft några uppdrag eller andra mellanhavanden med bolaget, anser valberedningen att han vid en samlad bedömning enligt Svensk kod för bolagsstyrning punkt 4.4 och 4.5 är att anses som oberoende såväl gentemot bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare. Roland äger för närvarande 70 000 aktier i bolaget, motsvarande cirka 0,95 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Punkten 7 - Beslut om styrelsearvode
Vid årsstämma den 12 maj 2021 beslutades att arvode till ledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Det total beslutade arvodet till ledamöter i styrelsen och utskott kom därmed att uppgå till 1 860 000 kronor.

Valberedningen föreslår att det arvode som beslutades vid årsstämman den 12 maj 2021 alltjämt ska gälla för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med tillägg av att avgående eller nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 7 390 860 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar
Beslutsförslagen återges i sin helhet i denna kallelse. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.wisegroup.se.
_______

Stockholm i december 2021
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]