REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) SAMT JUSTERING AV DEN FINANSIELLA KALENDERN

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Med anledning av detta har bolagets finansiella kalender behövts justeras, då den tidigare angav ett klockslag för årsstämman.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021,

- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt under minst tre (3) veckor närmast före stämman på www.wisegroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Glimstedt, Att. Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020

b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2020

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens framläggande av redogörelsen för sitt arbete

11. Val av styrelse och styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt framläggande och godkännande av rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna

14. Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning och instruktion för valberedningen

15. Beslut om bemyndigande att emittera aktier

16. Beslut om godkännande av ägarspridning av units (bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1) i Brilliant Future AB

17. Beslut om ändring av bolagsordningen

18. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår aktieägaren Ken Skoog, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b- Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till ledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Det totala arvodet till ledamöter i styrelsen och utskott kommer därmed att uppgå till 1 860 000 kronor.

Valberedningen föreslår att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein och Jon Persson omväljs som styrelseledamöter och att Annika Viklund väljs till ny styrelseledamot, samtliga för tiden fram till nästa årsstämma, samt att Erik Mitteregger väljs till styrelsens ordförande. Charlotte Sundåker har meddelat valberedningen att hon avböjer omval. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.wisegroup.se.

Punkt 12 - Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att tidigare antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla oförändrade, vilka bl.a. innebär följande.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt i förekommande fall incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument (förutsatt att behörigt bolagsorgan fattat erforderligt beslut därom). Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument ska genomföras till marknadsmässiga villkor.

Fullständiga riktlinjer framgår av årsredovisningen.

Punkt 14 - Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning och instruktion för valberedningen

Styrelsen föreslår att principerna för utseende av en valberedning fastställs enligt följande.

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

För valberedningen ska gälla instruktion enligt framlagt förslag.

Punkt 15- Beslut om bemyndigande att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 478 172 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 295 634 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv och om behov föreligger snabbt kunna säkerställa bolagets finansiella ställning. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 16 - Beslut om godkännande av ägarspridning av units (bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1) i Brilliant Future AB

Styrelsen för Wise Group AB ("Wise") har föreslagit att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm i anslutning till Erbjudandet. Styrelsen lämnar härmed följande förslag till beslut.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Wise har, i syfte att underlätta för såväl Brilliants som Wise fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av units i Brilliant genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units i Brilliant, samt i samband därmed låta notera Brilliant på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Wise styrelse anser att Brilliant har en väsentlig marknadspotential och att kapital behöver tillföras för att denna potential ska kunna realiseras. Vidare har Brilliant med sin digitala produkt och abonnemangsaffär delvis andra behov än Wise övriga verksamheter som huvudsakligen är rekrytering, konsultuthyrning och HR-tjänster. Sammantaget bedömer Wise styrelse att det vore fördelaktigt att renodla Wise-koncernens verksamhet och att säkerställa att dotterbolaget Brilliant får tillgång till kapital via en egen marknadsnotering. I syfte att både renodla verksamheterna och tillföra kapital till Wise och Brilliant har Wise styrelse valt att dela upp koncernen genom att avyttra Brilliant. Sammanfattningsvis är skälen för transaktionen att renodla verksamheterna, att både Wise och Brilliant säkerställer sina framtida kapitalbehov, att Brilliant får en större exponering och den kvalitetsstämpel som en noterad miljö innebär. Detta underlättar i sin tur för Brilliant att uppnå sin fulla potential.

Genom ett erbjudande med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wise till skillnad från ett erbjudande riktat till tredje man, får Wise aktieägare möjlighet att förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i Brilliant samtidigt som Wise erhåller försäljningslikvid. Dessutom ges de aktieägare som inte önskar delta i Erbjudandet möjlighet att sälja sina tilldelade inköpsrätter via den handel som kommer att anordnas av Mangold Fondkommission AB. Om aktieägarna väljer att inte utnyttja tilldelade inköpsrätter finns förvärvsförbindelser respektive garantiåtaganden från vissa aktieägare och externa investerare gentemot Wise att förvärva units i Brilliant om totalt cirka 96 MSEK, varav cirka 32 MSEK utgör garantiåtaganden. Därför anser Wise styrelse att en avyttring till i första hand de egna aktieägarna är mer förmånlig för aktieägarna än om erbjudandet i första hand riktas till tredje man.

Närmare information om Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 7 390 860 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 i Brilliant. En unit är inte ett eget överlåtbart finansiellt instrument, utan en benämning av en befintlig aktie i Brilliant och en nyemitterad teckningsoption av serie TO1 som förvärvas respektive tecknas av investerarna inom ramen för Erbjudandet.

Priset i Erbjudandet uppgår till 13 SEK per unit i Brilliant. Genom Erbjudandet kommer Wise att erhålla en försäljningslikvid om cirka 96 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet. Wise kostnader hänförliga till aktieförsäljningen beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, varav garantiersättningar uppgår till cirka 3 MSEK. Utöver detta tillkommer kostnader för rådgivning och övriga förberedelser för Brilliant relaterade till processen att bli ett självständigt noterat bolag på cirka 8 MSEK.

Erbjudandet innebär att inköpsrätter tilldelas Wise aktieägare i proportion till varje enskild aktieägares aktieinnehav i Wise på den av styrelsen i Wise fastställda avstämningsdagen, den 27 maj 2021, varvid för varje aktie i Wise erhålls en (1) inköpsrätt och en (1) inköpsrätt berättigar innehavaren att förvärva en unit i Brilliant.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att erhålla inköpsrätter är den 27 maj 2021. Sista dag för handel i Wise aktier inklusive rätt till erhållande av inköpsrätter är den 25 maj 2021. Aktierna i Wise handlas exklusive rätt till erhållande av inköpsrätter från och med 26 maj 2021.

Förvärv av units ska ske under perioden från och med den 31 maj till och med den 14 juni 2021. Anmälan om förvärv av units ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 juni 2021. Efter förvärvsperiodens utgång blir outnyttjade inköpsrätter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Outnyttjade inköpsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden AB, avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på inköpsrätterna måste dessa utnyttjas för förvärv av units senast den 14 juni 2021 eller säljas senast den 9 juni 2021.

Om inte samtliga units förvärvas med stöd av inköpsrätter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Erbjudandet högsta belopp ske:

1) till de som förvärvat units med stöd av inköpsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för förvärv av units utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal inköpsrätter som var och en av de som anmält intresse att förvärva units utan stöd av inköpsrätter utnyttjat för förvärv av units;

2) till styrelseledamöter och anställda i Brilliant samt till dem som ingått förvärvsförbindelser som anmält intresse av att förvärva units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till deras anmälda intresse;

3) till Mangold Fondkommission AB:s kunder som anmält intresse av att förvärva units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till deras anmälda intresse;

4) till annan som anmält sig för förvärv av units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som förvärvaren totalt anmält sig för förvärv av; och

5) till den som har lämnat garantiåtagande avseende förvärv av units.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Utöver att vara registrerad som aktieägare i Wise på avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter (direktregistrerad eller genom förvaltare) behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla inköpsrätter.

En teckningsoption (som tecknas av investerarna i Erbjudandet genom anmälan om förvärv av units i Erbjudandet) berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Brilliant under perioden från och med den 6 mars 2023 till och med den 20 mars 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Brilliants aktie under perioden från och med den 17 februari 2023 till och med den 2 mars 2023, dock lägst 7 SEK per aktie och högst 10 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer aktiekapitalet i Brilliant att öka med 2 324 594,6 SEK, från 2 324 594,6 SEK till 4 649 189,2 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Wise IR-webbplats, https://investor.wisegroup.se, och hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret på Linnégatan 87, 104 22 Stockholm. Emissionen av teckningsoptioner av serie TO1 är även föremål för godkännande på bolagsstämma i Brilliant den 12 maj 2021.

Separationen mellan Wise och Brilliant

För att skapa en legalt avskild koncern har Wise och Brilliant under 2021 genomfört vissa företagsomstruktureringstransaktioner. Vidare har Brilliant etablerat egna funktioner för ekonomi bland annat. Wise och Brilliant avser också att ingå ett serviceavtal, enligt vilket Wise under en övergångsperiod åtar sig att tillhandahålla vissa IT-tjänster, löneservicetjänster, ekonomiservicetjänster och kontorsservicetjänster, samt att ingå ett andrahandsuthyrningsavtal. Avtalen kommer att ingås på marknadsmässiga villkor.

Kapitalisering av Brilliant

För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav, dvs. att Brilliant har ett rörelsekapital som är tillräckligt för att finansiera Brilliants verksamhet tolv månader från och med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market, avser Wise att före Erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant. Låneavtalet kommer att ingås på marknadsmässiga villkor.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Erbjudandet, innefattande överlåtelse av högst 7 390 860 aktier i Brilliant till dem som anmäler sig för förvärv av units i Erbjudandet och nyemission av högst 7 390 860 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant till dem som förvärvat units i Erbjudandet.

Proformaräkenskaper

Wise har inför årsstämman tagit fram proformaräkenskaper illustrerande Wise-koncernens hypotetiska resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för det fall Erbjudandet hade genomförts den 1 januari 2020. Proformaräkenskaperna finns tillgängliga på Wise IR-webbplats, https://investor.wisegroup.se, och hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret på Linnégatan 87, 104 22 Stockholm.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 17- Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassas till gällande lag. Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

_______________________________

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med övriga beslutsunderlag och fullmaktformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.wisegroup.se) under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor på Linnégatan 87 i Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till bolaget senast den 2 maj 2021 och kan skickas per post till Wise Group AB, Att. Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.wisegroup.se senast den 7 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Wise Group AB att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrigt

I Wise Group AB (publ) finns totalt 7 390 860 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2021

WISE GROUP AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 729 04 69 20, e-post: [email protected]

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]