REGMAR

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 april - 30 juni 2021

Finansiell utveckling april - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 207,1 Mkr (208,2) vilket motsvarar en minskning med 0,6 procent.
 • EBITDA uppgick till 7,3 Mkr (9,0) och EBITDA-marginalen uppgick till 3,5 procent (4,3). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 2,7 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 6,7 Mkr. Justerad EBITDA för jämförelsestörande poster under perioden var 10,0 (1,8) Mkr vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,8 procent (0,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 Mkr (-8,8). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 2,7 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av Covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 6,7 Mkr. Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster under perioden var 2,4 Mkr (-16,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,2 procent (-7,7).
 • Resultatet före skatt uppgick till 3,5 Mkr (-9,6).
 • Periodens resultat uppgick till 2,7 Mkr (-9,6).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,37 kr (-1,30) och efter utspädning uppgick till 0,37 kr (-1,30).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 Mkr (23,7).

Finansiell utveckling januari - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 411,5 Mkr (460,9) vilket motsvarar en minskning med 10,7 procent. Minskningen är till största delen hänförlig till effekterna av covid-19.
 • EBITDA uppgick till 14,3 Mkr (21,6) och EBITDA-marginalen uppgick till 3,5 procent (4,7). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,2 Mkr. Justerad EBITDA för jämförelsestörande poster under perioden var 20,1 Mkr (10,3) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,9 procent (2,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 Mkr (-4,3). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar om 15,9 Mkr (25,9). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,2 Mkr. Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster under perioden var 4,2 Mkr (-15,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,0 procent (-3,4).
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,2 Mkr (-5,0).
 • Periodens resultat uppgick till -0,3 Mkr (-5,0).
 • Resultat per aktie före utspädning -0,03 kr (-0,68) och efter utspädning uppgick till -0,03 kr (-0,68).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,4 Mkr (38,7).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Under andra kvartalet avyttrades dotterbolaget Brilliant Future AB i enlighet med årsstämmans beslut den 12 maj. Aktierna i Brilliant togs upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") den 23 juni.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Koncernens finska bolag kommer att fusioneras 1 juli 2021 vilket innebär att fyra bolag blir ett bolag som får namnet Wise People Group Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]