Wise Group Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Finansiell utveckling april - juni 2018

 • Omsättningen ökade under perioden med 14 procent till 240,4 Mkr jämfört med 210,3 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 11 procent.
 • EBITDA uppgick till 16,6 Mkr jämfört med 15,5 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,3 Mkr jämfört med 12,9 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultatet före skatt uppgick till 13,1 Mkr jämfört med 13,1 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 10,3 Mkr jämfört med 9,5 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,40 kr (1,29 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,35 kr (1,26 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,7 Mkr (10,1 Mkr).

Finansiell utveckling januari - juni 2018

 • Omsättningen ökade under perioden med 15 procent till 467,9 Mkr jämfört med 405,9 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 11 procent.
 • EBITDA uppgick till 30,5 Mkr jämfört med 25,0 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,8 Mkr jämfört med 20,3 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultatet före skatt uppgick till 23,6 Mkr jämfört med 20,3 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 18,3 Mkr jämfört med 14,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,47 kr (1,98 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,39 kr (1,93 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,8 Mkr (17,2 Mkr).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Johan Segergren vd i dotterbolaget K2 Search AB och medlem i Wise Groups ledningsgrupp valde på egen begäran att lämna sin anställning och avslutade sin tjänst i bolaget i juni 2018.
 • Boel Sjöstrand utsågs till ny vd för dotterbolaget Wise Professionals AB och tillträder den 1 september 2018 och inträder då i Wise Groups ledningsgrupp.
 • Årsstämman beslutade att omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Charlotte Sundåker och Annika Viklund som ordinarie styrelseledamöter och att välja Fredrik Johnsson och Ken Skoog som nya ordinarie styrelseledamöter. Vidare fattades beslut om att till ägarna utdela 3,00 kr per aktie, om ersättning till ledande befattningshavare, om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt att stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 700 tusen aktier.
 • Wise Group förvärvade återstående minoritetspost i det finska dotterbolaget K2 Search Oy. Förvärvspriset för minoriteten uppgick till 710 kEUR och var en kontanttransaktion. Den totala investeringen i bolaget uppgår till 775 kEUR.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Stefan Wikström vd i dotterbolaget Brilliant Future AB och medlem i Wise Groups ledningsgrupp valde på egen begäran att lämna sin anställning och avslutar sin tjänst i bolaget i november 2018.

2018-08-24

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: [email protected]

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ) Tel: +46 765 25 90 05
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]