Wise Group Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Finansiell utveckling januari - mars 2015

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 14,8 Mkr (4,5 Mkr) motsvarande 0,10 kr (0,03 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 27 maj 2015.
 • Styrelsen i Wise Group AB (publ) har beslutat att bolaget ska ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap och att målsättningen är att en notering ska ske under slutet av året.
 • Styrelsen i Wise Group AB (publ) föreslår årsstämman att styrelsen utökas med en ledamot, från fem till sex, till ny ledamot föreslås Lottie Knutson.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Årsstämman beslutade att omvälja Erik Mitteregger, Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Stefan Rossi och Torvald Thedéen som ordinarie styrelseledamöter och Lottie Knutson valdes som ny ordinarie styrelseledamot.
 • Vid årsstämman fattades beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie. Stämman beslöt att en sammanläggning av aktier ska genomföras, s.k. omvänd split, i relationen 20:1 innebärande att tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag, stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.
 • Vid årsstämman fattades vidare beslut om ersättning till ledande befattningshavare samt att en valberedning ska inrättas. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 14 miljoner aktier (före den föreslagna sammanläggningen av aktier).

Stockholm 2015-05-26

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]