REGMAR

Rättelse: Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Rättelsen avser att rapporten som offentliggjordes idag den 19 februari 2021 kl 08.00 felaktigt innehöll texten om att denna delårsrapport har varit föremål för granskning av företagets revisorer. Någon granskning av företagets revisorer har ej skett av bokslutskommunikén 2020.

Wise Group AB publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Finansiell utveckling oktober - december 2020

 • Omsättningen uppgick till 203,5 Mkr (254,5) vilket är 20,0 procent lägre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 15,1 Mkr (21,6). EBITDA-marginalen uppgick till 7,4 procent (8,5). EBITDA påverkades positivt av covid-19 relaterade bidrag med 1,5 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr (12,2). Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,1 Mkr (2,2) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 5,4 Mkr (11,6).
 • Periodens resultat uppgick till 1,1 Mkr (8,2).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,15 kr (1,11).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 kr (1,09).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,7 Mkr (15,8).

Finansiell utveckling januari - december 2020

 • Omsättningen minskade under året med 12 procent och uppgick till 820,2 Mkr (932,3). Omsättningen påverkas positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea i det första kvartalet.
 • EBITDA uppgick till 46,6 Mkr (41,1) och EBITDA-marginalen uppgick till 5,7 procent (4,4). EBITDA påverkades positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea, covid-19 relaterade bidrag med 19,1 Mkr samt belastas med kostnader av engångskaraktär om 12,2 Mkr (13,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,0 Mkr (3,3). Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 6,8 Mkr (8,9) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv samt en nedskrivning av goodwill om 10,0 Mkr (0).
 • Resultatet före skatt uppgick till 2,3 Mkr (1,3).
 • Periodens resultat uppgick till -2,2 Mkr (-0,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 kr (-0,10).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60,4 Mkr (52,9).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 13:e januari informerade Wise Group att styrelsen undersöker möjligheten att sälja aktierna i dotterbolaget Brilliant Future till aktieägarna i Wise och att i samband med det särnotera Brilliant Future. Styrelserna och ledningen i Wise Group och Brilliant Future arbetar nu efter en övergripande tidplan som innebär att fullständigt förslag publiceras i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämman i Wise Group äger rum den 12 maj och kallelsen kommer att skickas ut senast den 14 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas erbjudandeperioden vara kring månadsskiftet maj/juni med likviddag i andra halvan av juni.

Tidplanen förutsätter att alla förberedelser inklusive frågor som relaterar till separationen av de två bolagen och godkännande från marknadsplatsen kan erhållas inom den planerade tidsramen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84, e-post: [email protected]

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 8:00 CEST

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]