Wise Group AB (publ) - Korrigerad Bokslutskommuniké januari - december 2014

Styrelse och ledning har i samband med upprättandet av årsredovisningen för 2014 konstaterat att uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag inte har beaktats i koncernredovisningen. Styrelsen har bedömt att redovisning av uppskjuten skatt vara så väsentlig att korrigering av bokslutet skall göras och justeringen har inneburit att bokslutet ändrats på följande poster i relation till den bokslutskommuniké som tidigare avgivits.

Resultaträkningen
Minskad skattekostnad om -2 220 tkr
Ökat periodens resultat om 2 220 tkr

Balansräkningen
Ökade Finansiella anläggningstillgångar 192 tkr
Ökade omsättningstillgångar 1 702 tkr

Ökat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 2 220 tkr
Minskad uppskjuten skatteskuld -326 tkr

I samband med publiceringen av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad bokslutskommuniké som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.wisegroup.se.

Stockholm 4 maj 2015

Styrelsen
Wise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Tel: +46 706 00 44 84 e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06 e-post: [email protected]

Charlotte Berglund, CFO Wise Group AB (publ) Tel +46 765 25 90 04 e-post: [email protected]

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se.


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]