Valberedning utsedd inför Teqnions årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Teqnions årsstämma 2020 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut skall Teqnions valberedning bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Yngve Berggren, representant för Vixar AB, valberedningens ordförande
  • Kent Söderberg, representant för Erik Surén
  • Jan Häggqvist, representant för Jonas Häggqvist

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare skall valberedningen lämna förslag till revisor och revisionsarvode samt stämmoordförande mm.

Valberedningen representerar cirka 50 procent av det totala röstetalet i Teqnion AB enligt ägarförhållanden per 31 september 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till Teqnions valberedning kan göra detta till valberedningens ordförande på e-mail:
[email protected] 

För att förslag ska kunna beaktas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 december 2019.

2019-10-22


Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR