Om Teqnion

Teqnion AB

Organisationsnummer 556713-4183
Bransch Finansiella tjänster

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Besöksadress Evenemangsgatan 31A
Postadress Solna

Webbplats

www.teqnion.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Johan Steene VD
Daniel Zhang CXO och vice VD
Maria Johansson CAO
Anna-Karin Karlsson CSO
Mona Axman COO
Håkan Wahlberg CMO
Patrick Olsson CLO
Jonathan Alexandersson CCO
Anneli Andersson Redovisningsexpert

Styrelse

Lena Almefelt Styrelseordförande
Per Berggren Styrelseledamot
Johan Steene Styrelseledamot
Mikael Vaezi Styrelseledamot
Henrik Joelsson Styrelseledamot
Christopher Mayer Styrelseledamot
Boel Sjöstrand Styrelseledamot

Bolagsordning för Teqnion AB, org. 556713-4183

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Teqnion AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha som verksamhet att bedriva import, försäljning och service av komponenter, maskiner och system med tillbehör för industritillämpning. Vidare skall bolaget äga, förvalta, förvärva och sälja bolag samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 550 000 och högst 2 200 000 kronor.

§5 Aktieantal

Antal aktier skall vara lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma och består av minst 3 och högst 10 ledamöter samt högst 3 suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (med eller utan revisorssuppleanter) eller auktoriserade revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer i förekommande fall revisorssuppleanter.
 9. Fastställande styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Teqnion_Bolagsordning.pdf

Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Daniel Zhang CXO och vice VD