REG

Kommuniké från årsstämma i Teqnion AB (publ) den 16 april 2020

Vid årsstämma i Teqnion AB (publ), org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 16 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel om 154 622 117 kronor balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode utgår ej till ledamot som är anställd i Bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter och en suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Per Berggren, Erik Surén och Johan Steene. Gunilla Asker och Mikael Vaezi valdes som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sigrun Hjelmquist valdes till ny ordförande för styrelsen. Mikael Rockhammar omvaldes som styrelsesuppleant. Årsstämman omvalde till revisor Allians Revision & Redovisning AB med Peter Åsheim som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bolagsordningsändringar med anledning av nya och föreslagna ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner Årsstämman beslutade om emittering av högst 299 000 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram 2020/2023 i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 110 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 17 april 2020 till och med den 30 april 2020 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North Growth Market där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget. Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under tiden från och med den 1 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolaget tillhanda senast den 5 maj 2020.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: [email protected], Org.Nr: 556713-4183

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 18:08 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tretton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.


Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR