REGMAR

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020 - Teqnion AB

Första kvartalet 2020

- Nettoomsättningen ökade med 42 % och uppgick till 155 061 (108 916) kSEK.
- EBITDA uppgick till 15 044 (7 303) kSEK. En ökning med 106 %.
- EBITA uppgick till 9 662 (4 365) kSEK. En ökning med 121 %.
- Resultat före skatt ökade med 133 % och uppgick till 8 808 (3 775) kSEK.
- Soliditeten uppgick till 50 % (35 %).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 898 (-5 745) kSEK.

Väsentliga händelser

Under perioden
- Den 1 mars tillträdde Nicklas Wigren som ny CFO i Teqnionkoncernen.
Efter periodens utgång
- Teqnion höll årsstämma den 16 april. Till ny ordförande valdes Sigrun Hjelmquist och till nya
ledamöter valdes Gunilla Asker och Mikael Vaezi.

VD-kommentar

FÖRSTA KVARTALET - RÄTT I PLYTET

Vi klev in i året med stor förtröstan till att det omfattande förbättringsarbete som genomförts under 2019 skulle börja visa på resultat, både i lönsamhet, trivsel och tillväxt. Det var även vad vi upplevt fram tills dess samhället snabbt fick ställa om för att begränsa spridningen av coronapandemin. "Everyone has a plan until they get punched in the mouth" sa Mike Tyson. Ingen av oss har planerat för detta. Nu gäller ren kampvilja och uthållighet. Nuvarande fokus är på säkerheten för våra kollegor, kunder och andra affärspartners samt att trygga kassaflöden och minska kostnader.

Teqnionkoncernen är under ständig utveckling och under det första kvartalet har vi fortsatt med att införa effektivare arbetssätt och att sjösätta affärsutvecklande åtgärder. Mycket kundkontakt, mycket nya projekt. Mycket kul. Det har varit en positiv stämning i bolagen och jag har upplevt att framtidshoppet har lyst starkt bland våra medarbetare.

Den vikande efterfrågan som nu uppstått i vissa branscher till följd av virusspridningen i världen har lagt sordin på den känslan. Vi har snabbt infört besparingsåtgärder som permitteringar, uppsägningar och överenskommelser om hyreslättnader. Resekostnaderna hålls per automatik nere då mycket av möten och säljinsatser nu sköts digitalt. De flesta av våra dotterbolag har ännu inte känt av någon minskad försäljning. Dock planerar vi nu sunt paranoida för att nedgången kommer i många branscher men vid olika tidpunkter i konjunkturcykeln. Då vi i många fall kommer från en positiv tillväxtkuva har vi även kunnat frysa planerade investeringar och rekryteringar för att rusta för en lång avmattningsperiod.

Flertalet av våra enheter har haft en mycket bra start på året. Flera bolag har planerat för rekryteringar men nu blir det i flera fall tvärt om. Översyn och strömlinjeformning av våra organisationer måste till för att vi ska ta oss igenom den kommande konjunktursvackan så starka som möjligt.

ETT FALL FRAM - IN I CORONATIDER

Vi har kommit långt under 2019 med en stor omorganisation och maskininvesteringar hos

Stans & Press. Verksamheterna visade under första kvartalet på att förbättringsarbetet gett önskat resultat och att hoppet hos medarbetarna tänts. Bolaget har ett driftsställe med främst lastbilstillverkare som kunder. I den delen av affären ser vi nu en stor osäkerhet framåt. Kunderna här har i stort stoppat sina producerande enheter och vi har idag mycket begränsad information om hur dessa fordonstillverkare tänker och planerar framåt. Efterfrågan på tunga fordon, när samhället återigen öppnar upp, är även den väldigt osäker.

Jag har tidigare skrivit om Eloflex, vårt nya fina lilla bolag som säljer lätta, vikbara elrullstolar. Bolaget har fått genomgå en stor organisationsförändring och började visa en mycket attraktiv tillväxtakt under första kvartalet.

Men då kunderna ofta är äldre eller människor som på annat sätt kan ha nedsatt immunförsvar så har försäljningen minskat kraftigt då dessa grupper ombetts hålla sig hemma. Vi säljer rullstolar i flera europeiska länder och där har restriktionerna varit ännu hårdare än på den svenska marknaden. Produkten är uppenbart behövd och väldigt efterfrågad och jag är trygg med att försäljningen tar fart så snart våra samhällen öppnar upp något igen.

NY SPELPLAN - LAGSPEL

Vi har nu en nära kommunikation inom koncernen där vi stämmer av läget och delar erfarenheter och åtgärdsplaner med varandra. Det är en påtaglig styrka för oss att kunna diskutera med andra i liknande situation men från andra branscher. Tillsammans får vi en tydligare helhetsbild över vad som sker i marknaden.

Det är stora förändringar att hantera och spelplanen kommer att ritas om för många runt om i världen. Beteenden och marknader kommer med stor sannolikhet att se annorlunda ut på andra sidan detta virusutbrott. Vi ställer in oss på att ha tålamod och acceptera nya förutsättningar. Vi knyter på oss svart bälte i uthållighet.

FRAMÅT - PARERA OCH EXPANDERA

Det som jag envetet trycker på, är att vi bara befinner oss i början av vårt koncernbygge. Teqnion är idag en liten spelare som har den inneboende viljan att bli störst. Vi tar det med lugna steg, genom förvärv av fina företag samtidigt som vi genomför små förbättringsduttar i befintliga verksamheter. Varje dag ständigt denna strävan framåt, uppåt.

Nu kommer vi rimligen få chansen att på riktigt visa att vi kan hantera svåra situationer. Jag tror även att det kommer att kunna dyka upp bra förvärvslägen av fina bolag som behöver nya ägare längre fram under året. Teqnion letar ständigt fina bolag med duktiga entreprenörer i ledningen. Även nu.

Så alltså, vi ska växa, vår kassa är full med pengar och vår ambition är att komma igenom detta så oskadda som möjligt. Starka med en vilja att bygga vidare. Vi ska bli störst.

Affären i fokus, människan i centrum.

Run far be nice - Solna 2020-04-29

Johan Steene
Vd och koncernchef

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: [email protected], Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 8:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tretton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.


Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR