REGMAR

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 - Teqnion AB

"Snabbrapport TEQ 2021 Q2. Försäljning och resultat ökar under andra kvartalet till nya toppnivåer. De senaste förvärven går för högtryck. Inom några verksamheter ser vi fortsatt utmaningar med höga materialpriser och logistikstrul. Framåt finns fina företag i vår förvärvspipeline. Det känns som om vi är på hugget."
- Johan Steene, VD

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2021)

o Nettoomsättningen ökade med 49,4% och uppgick till 240,1 (160,7) MSEK. Den organiska tillväxten var 17,4%.

o EBITA ökade med 64,8% och uppgick till 28,2 (17,1) MSEK med en EBITA-marginal som var 11,7 (10,6) %. Justerad EBITA uppgick till 21,3 (17,1) MSEK och justerad EBITA-marginal var 8,9 (10,6) %.

o Kvartalets resultat var 23,0 (12,9) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,42 (0,80) SEK.

o Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 34,0 (17,9) MSEK.

 

Perioden 1 januari - 30 juni 2021

o Nettoomsättningen ökade med 27,5% och uppgick till 402,5 (315,7) MSEK. Den organiska tillväxten var 3,2%.

o EBITA ökade med 42,4% och uppgick till 37,8 (26,6) MSEK med en EBITA-marginal som var 9,4 (8,4) %. Justerad EBITA uppgick till 30,7 (26,6) MSEK och justerad EBITA-marginal var 7,6 (8,4) %.

o Periodens resultat var 30,2 (19,8) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,87 (1,22) SEK.

o Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 33,3 (27,8) MSEK.

 

Händelser under andra kvartalet (1 april - 30 juni 2021)

o Förvärv av Kema Storköksförsäljning Aktiebolag.

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång

 

Koncernen i sammandrag

3 mån

6 mån

12 mån

 

2021

2020

Förän-dring

2021

2020

Förän-dring

2021

2020

Belopp i kSEK

apr-jun

apr-jun

jan-jun

jan-jun

RTM

31 dec

Nettoomsättning

240 081

160 679

49,4%

402 504

315 741

27,5%

745 850

659 087

EBITA

28 169

17 088

64,8%

37 870

26 590

42,4%

72 684

61 403

EBITA-marginal, %

11,7%

10,6%

-

9,4%

8,4%

-

9,7%

9,3%

Resultat före skatt

27 283

16 398

66,4%

36 452

25 199

44,7%

67 891

56 637

Periodens resultat

22 964

12 917

77,8%

30 203

19 755

52,9%

54 409

43 963

Resultat per aktie före utspädning, SEK

1,42

0,80

77,8%

1,87

1,22

52,9%

3,37

2,73

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

1,41

0,80

77,0%

1,86

1,22

51,8%

3,35

2,71

Kassaflöde från den löpande verksamheten

33 997

17 911

89,8%

33 333

27 781

20,0%

130 912

114 827

Avkastning rörelsekapital (R/RK), %

43,7%

62,6%

-

43,7%

62,6%

-

43,7%

39,9%

Avkastning på eget kapital, %

20,5%

21,3%

-

20,5%

21,3%

-

20,5%

18,3%

Soliditet, %

45,3%

47,4%

-

45,3%

47,4%

-

45,3%

48,5%

VD-KOMMENTAR

Längtan bortom nu
Det är kul att rapportera när vår strävsamhet gett effekt och vi ser en bra efterfrågan inom de flesta av våra industrinischer. Vi har sålt mer än vad vi någonsin gjort under ett enskilt kvartal och resultatet följer med. Även om världsläget känns fortsatt osäkert med pandemivågor, logistikstrul och dyra materialpriser så gnetar vi på. Det kanske inte blir som förr men vi är inställda på att göra det nya som kommer till något bättre. Vi tar fasta på vad Nick Fury sa till Natasha Romanoff i Age of Ultron "You never know.
You hope for the best, then make do with what you get." Bara att bita ihop och fortsätta framåt uppåt. Och förlita sig på det Fury säger i nästa andetag "I got a great team".

Nya bolag, idéer och utmaningar
Vi följer vår långsiktiga plan, förvärvar och blir fler och större. Bolag i för oss nya nischer skapar motivation och uppslag till samarbeten och affärsutveckling. Kollegor som lär och inspireras av varandra är kraftfullt. Det ger möjlighet till att hitta nya affärer och utveckla vårt samlade erbjudande. Särskilt inom elkraft och elektrifiering finns stora möjligheter att expandera men vi ser även stor utvecklingspotential inom husbyggnad och ett bra sug efter de komponenter som vi levererar till tung industri. Det är också jäkligt kul att det nu satsas på ny industri i Sverige! Jag känner genuin tacksamhet för alla modiga entreprenörer, oavsett storlek, att de vågar och orkar! Mer sånt, det gynnar oss alla! Värdet av att satsa på det inhemska ska aldrig underskattas. Som nämnts ser vi att det fortsatt finns utmaningar i höjda råvarupriser och problem med att få leveranser från vissa leverantörer och marknader. Det är nygamla svårigheter som hanteras och de åtgärder vi sätter in säkrar att vi långsiktigt blir bättre och stryktåligare.

Tack och bock för entreprenörskap!
Vår bärande affärsmodell går ut på att förvärva mindre onoterade bolag inom livskraftiga industrinischer som drivs av engagerade entreprenörer och sedan låta dem fortsätta vara minst så bra som när vi hittade dem. Teqnion kan därför liknas vid en konstant tuggande självförsörjande microSPAC där koncernens vinster återinvesteras i nya självständiga dotterbolag. Bolagen knyts in i vårt nätverk med finansiell trygghet och ledningsstöd men behåller sin kundfokus och snabbhet. Helheten växer och blir stryktåligare. Vi fokuserar på att tjäna pengar i varje enhet och att hålla människan i centrum. Vi vill vara bra tillsammans. Vårt bästa. Lönsamheten som vi håller högst ger oss många frihetsgrader och möjlighet till kontinuerlig utveckling och tillväxt. Det kallar jag hållbart företagande.

Förvärv - det nya svarta?
Det är populärt med företagsförvärv. Nästan att det blivit modernt. Jag är inte så intresserad av mode. För oss är företagsförvärven vår livsnerv och det är en tidlös ära att få ta över stafettpinnen från en tidigare ägare som ofta lämnar ifrån sig ett livsverk till oss att förvalta. Ett ansvar vi ödmjukt axlar då vi förstår vad som krävs för att lyckas på längre sikt. Och säljaren förstår att vi förstår. Det är en fantastiskt härlig känsla att genomföra ett fint företagsförvärv. Det peppar oss att ständigt sträva framåt mot nya mål. Men det är resan som består av tiotusen duttar som vi älskar.

Vi köper gärna företag som drivs av människor med själ och hjärta. Lönsamma bolag med trygg historik och fina kassaflöden. Har du ett bolag och funderar kring en försäljning, nu eller i framtiden, så ring gärna mig på 073-333 57 33. Allt börjar med ett samtal

Framåtrörelse
Det finns alltid möjligheten att göra mer. Det är vi glada för. Det satsar vi på. Jag är glad för att du är med på resan! Du vet, vi är bara i början

Run far, be nice
Johan Steene
VD och grundare

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 708 27 86 36, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: [email protected], Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl. 8:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med självständiga dotterbolag grupperade i tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.


Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR