REGMAR

Spintso International AB återkallar förslag till incitamentsprogram

Styrelsen i Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso" eller "Bolaget") har beslutat att återkalla förslaget om incitamentsprogram avseende 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König.

Som Bolaget kommunicerade den 16 november, avsåg styrelsen att inom kort kalla till extra bolagsstämma i syfte att emittera 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König. Teckningsoptionerna skulle medföra att Mikael König hade rätt att teckna 3 600 000 nya stamaktier till lösenpriset 1:00 kr per aktie. Styrelsen har nu valt att frångå förslaget då annan uppgörelse har ersatt det föreslagna incitamentsprogrammet.

Mot bakgrund av ovan har Bolagets koncernchef, Mikael König och Medclairs verkställande direktör, Jonas Lundh förvärvat sammanlagt 4 100 000 aktier av Bolagets styrelseordförande och dess grundare. Av dessa aktier förvärvar Mikael König 3 600 000 aktier och Jonas Lundh 500 000 aktier. Det sammanlagda värdet på affären uppgår till ca 5,1 MSEK.

Syftet med transaktionen är i huvudsak att skydda Bolagets nuvarande aktieägare från onödiga utspädningar samt visa på långsiktighet från koncernledningen.

"När König och Lundh kom med idén att förvärva aktier direkt från oss storägare och därmed eliminera kommande utspädning i samband med teckningsoptionernas nyttjande var det självklart för mig att acceptera förslaget. Det är oerhört glädjande att såväl König som Lundh delar min vision för Bolaget och ser dess oerhörda potential. Förutom att incitamentsprogrammet skrotas, makuleras även de tidigare teckningsoptionerna i dotterbolaget Medclair AB. Transaktionen borgar för långsiktighet och jag har fullt förtroende för företagsledningen" säger styrelsens ordförande Fredrik Crafoord i en kommentar.

Göteborg, 4 december 2020

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020 kl 13.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ), Tfn: 070 - 814 26 50, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90