Om MedClair

MedClair AB

Bransch Sjukvård

Bolagsordning

§ 1. Firma

 
Bolagets firma är MedClair AB (publ)
 

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borlänge kommun i Dalarnas län. Bolagsstämman skall kunna hållas i Borlänge eller i Stockholm.
 

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och försäljning av medicinskteknisk utrustning, förvalta värdepapper, samt därmed bedriva förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på varje ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Kallelse till bolagsstämman och rätt till deltagande vid bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivning av Dagens Industri upphör skall annonsering istället ske i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på bolagsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1.  Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller flera justeringsmän,
 4. Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad,
 5. Godkännande av förslag till dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalans räkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
 12. Val av revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
 13. Val av valberedning
 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 28 oktober 2016.

MedClair_Bolagsordning_2016-10-28.pdf

Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.