Medclair Invest - Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Medclair Invest AB (publ) , org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 april 2022, som äger rum på Artillerigatan 42 i Stockholm kl. 13.00

Anmälan och deltagande

För att delta i årsstämman genom förhandsröstning ska aktieägare

- dels vara inford i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken den 29 mars 2022, samt

- dels ha anmält sig till stämman senast den 4 april 2022

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 29 mars 2022 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman.

Anmälan om deltagande på stämman kan ske via post till Medclair Invest AB, Box 3113, 103 62 Stockholm eller per mejl till [email protected]. Anmälan ska innehålla namn, person/organisationsnummer och aktieinnehav. Önskar aktieägaren medföra biträde ska detta och antalet biträden anges. Anmälningsblankett hålls tillgänglig på bolagets webbsida.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör den i god tid före stämman insändas till bolaget. Fullmakts formulär hålls tillgängligt på bolagets webbsida https://investor.medclair.se/en.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter, då emission kan innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att beslutet biträds av aktieägare representerande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag hålls tillgängliga på bolagets webbplats https://investor.medclair.se/en senast från och med två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Ärenden och förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av protokollförare

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisionsarvode

11. Beslut om val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Beslut om val av revisor

13. Beslut om val av nomineringskommitté

14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission

15. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Styrelsen har lagt fram följande förslag. Förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern juridisk rådgivare.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 27 mars 2022, till adress Medclair Invest AB, Box 3113, 103 62 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida senast den 29 mars 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer endast att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i februari 2022

Medclair Invest AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98