REGMAR

Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.

Förvärvet av NOSA förväntas endast påverka bolagets starka kassa marginellt. Såväl NOSA som dotterbolaget Medclair AB prognostiserar under 2021 en stark omsättningsökning.

Preliminär finansiell information 2020 avseende NOSA:

Balansomslutning är ca 21,6 MSEK, varav ca 4,2 MSEK utgör likvida medel. Under 2020 omsatte bolaget ca 4,6 MSEK med ett nettoresultat om ca -7,4 MSEK. Vid utgången av 2020 uppgick det egna kapitalet till ca 16,9 MSEK. Antalet anställda vid utgången av året var 6.

NOSA påverkades starkt av Corona under föregåender år då säljbesök i vårdmiljö i princip förbjöds. En stor

andel av bolagets befintliga kunder stängde ned avdelningar och ställde in operationer. Tack vare bolagets goda relationer med ett stort antal trogna kunder lyckades NOSA trots pandemin öka försäljningen kraftigt under årets första sex månader. Bolaget har ökat sin omsättning med ca 30% på helårsbasis, vilket får anses vara en mycket stark prestation under rådande klimat. Försäljningen under 2020 är i huvudsak drivet NOSA plugs.

Resultatet 2020 är belastat med utvecklingskostnader för fyra nya produkter samt investeringar i produktionskapacitet, vilket kommer generera intäkter samt ökad lönsamhet 2021.

NOSA har framgångsrikt utvecklat fyra nya produkter som reducerar skadliga partiklar så som pollen, smog, virus och bakterier i inandningsluften. Dessa produkter lanseras löpande under året och bolagets produktportfölj går på kort tid från två till sex produkter. Bolaget är efter denna period av produktutveckling väl rustade för framtiden. Tack vare investeringarna i produktionsutrustning finns det förutsättningar att skala upp produktionen i takt med ökad efterfrågan.
Fokus framgent ligger på försäljning och marknad med målet att öka distribution och topline.

NOSAs försäljning under 2020 bestod till ca 95% mot B2B-kunder, primärt sjukhus, akutvård, psykvård och polis. Resterande 5% av försäljningen var till apotek och huvudsaklingen bestående av lanseringen av bolagets allergifilter. NOSA har i dagsläget fler än 50 vårddistributörer samt 13 st apoteksdistributörer med global räckvidd och utökar kontinuerligt distributörskedjan. Då såväl NOSA som Medclair AB till stor del har sina kunder inom B2B segmentet, specifikt vårdsektorn, kan man anta att det kommer finnas goda synergieffekter samt ett stärkt förhandlingsläge i samtal med distributörer.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl 15.15.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90