REGMAR

Medclair Invest - Bokslutskommuniké 2022

Koncernen

Koncernens resultaträkning för perioden oktober - december 2022 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden är oktober - december 2021.

Oktober - december 2022

 • Orderingång uppgick till 6,2 mkr (3,1)
 • Nettoomsättningen uppgick till 9,3 mkr (3,2)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster 3,4 mkr (-2,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 mkr (-4,2)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kronor (-0,05)

Januari - december 2022

 • Orderingång ökade till 42,9 mkr (10,7)
 • Nettoomsättningen uppgick till 24,9 mkr (10,7)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster 1,7 mkr (-7,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 mkr (-13,0).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,06 kronor (-0,16)
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Medclair har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp, N2O, i industriell miljö. Offert förväntas färdigställas under 2:a kvartalet.
 • Medclair har beviljats patent för sin mobila destruktor, MDU, i USA.
 • Medclair har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.
 • Medclair erhåller beställning på central destruktor till Danmark, ett genombrott på den danska marknaden. Produkten driftsattes under januari 2023, vilket även fick genomslag i dansk television.
 • Newcastle RVI, fattar beslut att köpa den tidigare hyrda utrustningen. Newcastle RVI hyrde utrustning från Medclair för att utvärdera nyttan, att man nu valt att köpa anläggningen är viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv.
 • Medclair, BPR Medical och Newcastle upon Tyne NHS har tillsammans nominerats till utnämningen: "Sustainability project of the year" av tidskriften Health Services Journal, i UK.
 • Spintso investerar vidare i dess S1 Klockor och kommunikationsutrustning med nya funktioner, design och användarfunktioner med mål om lansering i första halvåret 2023.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Medclair AB har erhållit beställning av två centrala destruktorer till två nya engelska truster under det första kvartalet 2023.
 • Medclair AB har rekryterat Linda Olin som ny Sälj- och marknadschef. Hon tillträder sin tjänst under april 2023.

 

VD HAR ORDET

Medclairs erbjudande, att möjliggöra en hållbar hantering av den potenta och miljöskadliga växthusgasen N2O, eller lustgas, har även under det fjärde kvartalet utvecklats väl och i linje med vår övergripande strategi. Under hösten har vi rönt flera framgångar på prioriterade marknader såsom Norden, UK, Frankrike och Tyskland. Inte minst för att vi nu ser en ökad marknadsaktivitet till följd av den regulatoriska utvecklingen. Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till närmare 10 mkr, vilket var i linje med hela fjolårets omsättning. Glädjande är även att vi genererade ett positivt resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet.   

 

Ledande aktör

Medclair har idag en unik position som en ledande aktör inom insamling och destruktion av den potenta växthusgasen lustgas. Vårt första patent beviljades redan 2014, och vår produktportfölj har sedan dess breddats, förädlats och effektiviseras. Sedan 2020 har bolaget ökat sina ansträngningar internationellt och successivt bearbetat allt fler utvalda geografiska marknader. Det har resulterat i att vi den senaste åren gått från ett fåtal kunder i Sverige till att nu ha över 100 sjukhus som kunder i tiotalet länder. Medclairs utrustning möjliggör en fortsatt och utökad användning av lustgas, utan negativ klimatpåverkan, och bör ses som en del av våra kunders miljöarbete och hållbarhetsarbete.

 

Värdedrivande Forskning & Utveckling

Medclairs framgångar med att utveckla produkter härstammar från bolagets stora innovationskraft. Arbetet med att ständigt effektivisera nuvarande teknik och komplettera med nya produkter inom mätning, uppsamling och destruktion är kritiskt för vår framgång och en del av företagskulturen i Medclair. Genom detta arbete säkerställer vi vår position även vad avser morgondagens efterfrågan inom såväl hälso- och sjukvården som annan industri. På så sätt kan vi tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer eliminera klimatavtrycken till följd av lustgasanvändning, vilket efterfrågas allt mer. Våra patent rörande de portabla insamlingsenheterna för lustgas bedömer vi som särskilt värdefulla. Det ger oss möjlighet att bearbeta och öka den framtida försäljningen till nuvarande kunder inom hälso- och sjukvårdssegmentet: Tekniken möjliggör även genombrott utanför nuvarande marknadssegment. Lustgas och övriga växthusgaser är ett prioriterat miljökrav inom flera branscher, och marknader utanför hälso- & sjukvårdssegmentet är ännu mer eller mindre obearbetad, men har en stor potential för Medclairs väldokumenterade och patenterade tekniker.

 

Intensifierad politisk och regulatorisk agenda skapar nya förutsättningar

Förutsättningarna sedan 2014 har förändrats avsevärt inom Medclairs prioriterade marknader. 2016 antogs Parisavtalet, cirka 190 länder har idag ratificerat avtalet. EU-länderna har valt att gå längre, i juni 2020 antogs en europeisk klimatlag som innebär mer ambitiösa klimatmål för 2030. Ambitionen är att nå klimatneutralitet till 2050, där målen är rättsligt bindande. De bärande punkterna i dessa avtal handlar om att reducera växthusgaser och uppnå koldioxidneutralitet, och blir nu allt tydligare bransch för bransch. Inte minst sjukvården är högt upp på listan då bland annat lustgashantering idag medför en betydande klimatpåverkan.

    

Allt större drivkrafter inom sjukvården

De prioriterade marknader som Medclair valt att allokera sina resurser till kännetecknas av medvetenhet kring just klimatpåverkan. Under World Economic Forums möte i november diskuterades hälso- och sjukvårdens ansvar för sina utsläpp. Flera av dessa marknader har under den senaste tiden formulerat tydligare krav på hälso- och sjukvården att reducera användningen av växthusgaser och koldioxidutsläpp. Frankrike har, som exempel, beslutat att tillföra medel för att minska utsläppen i hälso- och sjukvården. Sveriges kommuner och regioner har aviserat att de från och med oktober 2022 skall praktisera öppna jämförelser mellan landets regioner kring klimatarbetet för att trigga varandra till nödvändiga åtgärder. I Tyskland finns det starka indikationer på en kraftig ökning av användning av lustgas då allt fler förlossningskliniker planerar att erbjuda födande kvinnor denna smärtlindring. Samma mönster syns även på andra marknader och drivs på av behov av tid och kostnadsreducerande behandlingar, något som utmärker just lustgas. Sammantaget bedöms detta öka efterfrågan över tid på produkter och tekniker som Medclair erbjuder.

 

Befästa vår roll som ledande aktör

Medclair har på en relativt kort tid etablerat sig som en trovärdig och ansedd aktör i ett stort antal länder inom ett område som får allt större fokus inom såväl sjukvården som bland industriella aktörer. Medclairs produkter har ytterligare aktualiserats av den politiska agendan kring att eliminera växthusgaser och minska vårdens samt industrins koldioxidavtryck. Både från befintliga kunder såväl som från nya industriella kunder får vi betydligt fler löpande förfrågningar kring utrustning med syftet att lösa kundernas hållbarhetsutmaningar. Det finns nu ett starkt momentum för de lösningar och kompetenser som finns i Medclairs portfölj. För att få hävstång behöver vi accelerera vår bearbetning av de marknader där vi brutit igenom men också de vi valt att stå över för att allokera våra resurser klokt.

  

Bättre marknadsförutsättningar än någonsin

Hittills har vi arbetat med mycket små resurser, vilket många gånger inneburit långa ledtider innan våra offerter lett till affärer då det handlar om nya marknader, nya relationer och ny teknik. Vi har en skalbar och patenterad produktportfölj som möjliggör anpassade lösningar och ett värdeskapande inom hållbarhet för olika segment och länders specifika förutsättningar. Vi behöver dock fortsätta utveckla vår organisation med marknads- och säljresurser, fler distributionskanaler, utveckla nya partnerskap, förfina våra produkter och själva vara mer aktiva i en större del av produktionsstrukturen över tid. Allt för att ta till vara den fulla potentialen på en marknad som fortfarande är i sin linda.

 

Spintso

Vårt dotterbolag Spintso fortsätter sin framgångsrika resa med ökade försäljningsvolymer och en allt stabilare finansiell situation. Som ett ledande företag inom utvecklingen av ny teknik för idrottsdomare, har Spintso alltid satt en hög standard för kvalitet och prestanda. Vi har nyligen inlett ett samarbete med Referee Abroad, den näst största domarorganisationen i världen utöver FIFA. Det är helt rätt målgrupp för Spintso som vänder sig till alla domare, oavsett nivå eller sport. Vår nya kommunikationsutrustning för domare, som vi tidigare meddelat, fortsätter att följa sin lanseringsplan som är planerad till andra kvartalet 2023. Vi bedömer att Spintso kommer att uppvisa en fortsatt positiv försäljningsutveckling med lönsamhet.

Framflyttade marknadspositioner

Att vara världsledande i något så väsentligt som att skapa mätbara och hållbara lösningar för våra kunder, är en hisnande resa att göra för ett litet entreprenöriellt företag. Vår teknik kan mäta, samla upp och oskadliggöra gasen och samtidigt skapa en större patientsäkerhet, en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal och ett bättre klimat. En teknik som allt fler organisationer och företag efterfrågar. Bland annat till följd av den intensifierade miljödebatten, inte minst inom sjukvården. Vi har en lång väg kvar men varje kvartal bryter vi ny mark med nya marknader, fler sjukhus i orderböckerna, fler produkter och patent med förfinad teknik. Jag ser med tillförsikt fram emot en värdeskapande resa såväl på både kort och lång sikt.

 

Stockholm i februari

Mikael König Koncernchef

 Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98