Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB

Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 18 april 2024. Nedan följer besluten i sammandrag.

 Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Mikael König, Mark Baljeu, Jens Johansson och Daniel Eriksson. Till revisor valdes Allians Revision & Redovisning med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

 Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 180.000 SEK till styrelseordförande och 120.000 SEK till var och en av styrelseledamöter. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta

beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner. Betalning ska

kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

 Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

 Beslut om ändringar i bolagsordningen

  • 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Medclair AB (publ). Bolaget är publikt

  • 2. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

 Tidpunkt för kallelse  

  • kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas - tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
  • kallelse till annan extra stämma - tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

Kommunikee-240418.pdf

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90