Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB

Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 11 maj 2023. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Lars Zacharoff , Mark Baljeu, Tomas Nyberg och Daniel Eriksson . Till revisor valdes Allians Revision & Redovisning med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor. 

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om införande av incitamentsprogram för bolagets personal.

Stämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter innefattande (a) riktad emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Beslutet var enhälligt.

Beslut om bemyndigande om införande av incitamentsprogram för bolagets styrelse.

Stämman biföll inte förslaget med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

Kommunikee-230511.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98