REGMAR

Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso international AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 januari 2021 samt

dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna underrubriken "Poströstning" nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 13 januari 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 7 januari 2021 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.spintso.se och på Bolagets huvudkontor, Västra Hamngatan 7C, 411 17, Göteborg. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Spintso International AB, Västra Hamngatan 7C, 411 17, Göteborg, eller via e-post till [email protected] formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 januari 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på spintso.se.

Röster som mottages senare än den 13 januari 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till [email protected].

Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Ärenden och förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. Stämman avslutas

Beslutsförslag
Styrelsen har lagt fram följande förslag. Förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern juridisk rådgivare.

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Fredrik Crafoord, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3: Till personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Tomas Nyberg och Istvan Szabo, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden kontrolleras av justerarna.

Punkt 6: Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen

§ 1. att företagsnamnet ändras till Spectra MedTech AB (publ)

Den föreslagna namnändringen är motiverad av att bolagets verksamhet breddats genom det omvända förvärvet av Medclair AB.

§ 2. att styrelsens säte ändras till Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. att föremålet för verksamheten ändras till följande: "Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. "

Den föreslagna ändringen är motiverad av att Bolagets verksamhet breddats genom det omvända förvärvet av Medclair AB.

§ 8. att kallelse skett ska fortsättningsvis kunna annonseras i Svenska Dagbladet, eller i Dagens Industri.

§ 12.att nuvarande § 12, som anger att bolagsstämma ska hållas i Stockholm, utgår.

Förslaget är en följd av att styrelsens säte ändras till Stockholm. Orten för bolagsstämma enligt aktiebolagslagen 7 kap 15 § blir den ort på vilken styrelsen har sitt säte, vilket gör bestämmelsen i nuvarande § 12 överflödig.

Upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 5 januari 2021, till adress Spintso International AB, Västra Hamngatan 7C, 411 17, Göteborg eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida senast den 10 januari 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgifter
Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i december 2020

Spintso International AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020 kl 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ), Tfn: 070 - 814 26 50,
e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90