REGMAR

Medclair Invest - Delårsrapport januari - juni 2023

Delårsrapport januari - juni 2023

Koncernen

Koncernens resultaträkning för perioden januari - juni 2023 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden är januari - juni 2022.

Första halvåret 2023 i sammandrag

1 Januari - 30 Juni 2023

 • Nettomsättning uppgick till 17,0 mkr (12,4)
 • Orderingång uppgick till 23,4 mkr (28,4)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster 1,4 mkr (1,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 mkr (-1,8)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,02 kronor (-0,02)

1 April - 30 Juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr (4,7)
 • Orderingång uppgick till 5,6 mkr (14,7)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -0,9 mkr (-1,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,3 mkr (-2,5)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kronor (-0,03)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Medclair AB har erhållit beställning av två centrala destruktorer till två nya engelska truster med leverans planerad det tredje kvartalet 2023.
 • Medclair AB erhåller en första order från en återvinningsanläggning. Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK och leverans beräknas ske under det tredje kvartalet 2023.
 • Spintso lanserar en helt ny egendesignad kommunikationsutrustning för idrottsdomare.
 • Spintsos systemintegration av lager och logistik är fullt genomförd.
 • Samtliga medarbetare valde att deltaga i emissionen av teckningsoptioner som beslutades på årsstämman. Totalt erbjöds 2 400 000 optioner med en löptid på två år.
 • Medclair AB har ingått nya samarbetsavtal med Grodenta, Messer och Linde.

  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Linda Olin kommer att lämna sin roll som sälj- och marknadschef på Medclair AB.
 • Medclair har erhållit en tilläggsorder från en brittisk trust avseende mobila destruktorer till ett ordervärde om cirka 2 mkr. Kunden har sedan tidigare sex mobila enheter.
 • Medclair AB har erhållit beställning av två centrala destruktorer till två engelska truster med leverans planerad det tredje kvartalet 2023.

 

VD HAR ORDET

Medclairs erbjudande, att möjliggöra en hållbar hantering av den potenta och miljöskadliga växthusgasen, N2O, eller lustgas, utvecklas i linje med vår övergripande strategi. Såväl koncernens nettoomsättning som orderingång uppgick till cirka 6 mkr under det andra kvartalet, vilket inte är tillfredställande. Det finns dock ett starkt momentum för de produkter, lösningar och kompetenser som finns i Medclairs portfölj. För att få hävstång behöver vi dock accelerera vår bearbetning av de marknader där vi brutit igenom eftersom ledtiderna ofta är långa. Vi behöver även allokera våra resurser klokt för att säkerställa att vi får ut så mycket som möjligt av våra investeringar. Även om vi har en lång väg kvar för att realisera den betydande potential som vi ser bryter vi ny mark kvartal för kvartal med nya marknader och affärsmöjligheter, fler sjukhus som kunder, samt fler produkter och patent med förfinad teknik. Produkter som breddar såväl vårt utbud inom sjukvården som den potentiella marknaden som vi kan nå. Vidare har vi den senaste tiden tecknat nya samarbetsavtal med distributörer som Grodenta, Messer och Linde. Glädjande är också att vårt andra dotterbolag - Spintso -  fortsätter sin framgångsrika resa med nya lanseringar, ökade försäljningsvolymer och en allt stabilare finansiell situation.

Mobila eller centrala enheter

Under årets första kvartal fick frågor kring utmaningarna med sjukvårdens arbetsmiljö samt personal som exponeras för lustgas betydande uppmärksamhet i brittisk media. Under mars månad tecknade brittiska sjukhus nya order på mobila destruktorer (MDU) samt en central destruktor (CDU) till ett värde om cirka 10 mkr. Vi såg då framför oss hur det skulle påskynda beslutsprocesserna och leda till fler orders under det andra kvartalet. Efter den initiala reaktionen skiftade dock fokus mot att finna mer långsiktiga lösningar på utmaningarna, vilket väckte frågan om valet mellan flera mobila enheter (MDU) eller större centrala enheter  (CDU). Den senare lösningen kräver även anpassningar av lokaler och fastigheter och blir därmed ett större beslut med längre ledtid. Medclair erhöll under kvartalet beställning av två centrala destruktorer till två nya engelska truster med leverans planerad under det tredje kvartalet 2023.   

 

Värdedrivande Forskning & Utveckling  

Medclair, som möjliggör en hållbar hantering av den potenta och miljöskadliga växthusgasen N2O eller lustgas, har idag en unik position som en ledande aktör. Vårt första patent beviljades redan 2014, och vår produktportfölj har sedan dess breddats, förädlats och optimerats. Reduceringen av utsläpp av lustgas och övriga växthusgaser är ett prioriterat miljömål inom flera branscher och marknader utanför hälso- och sjukvårdssegmentet är ännu relativt obearbetade men har en stor potential för Medclairs väldokumenterade och patenterade tekniker.

 Som vi tidigare kommunicerat, har vi ett pågående utvecklingsarbete avseende en unik och patenterad uppsamlingsenhet så kallad kollektor (CU). Denna kollektor är speciellt designad för att vara ultraportabel och anpassad för att tillgodose de specifika behoven vid lustgasanvändning. CU-enheten är en smart och effektiv lösning för dem som inte ofta använder N2O eller av andra skäl har svårt att tillgodogöra sig våra nuvarande lösningar. Vi kommer initialt att vända oss till räddningsenheter, små tandläkarkliniker eller andra mindre anläggningar där en ultraportabel lösning för lustgas behövs. Vi avser att under hösten 2023 visa upp en prototyp i samband med en för produkten relevant mässa, och ser en betydande marknadspotential för denna produkt över tid.

 

Befästa vår roll som ledande aktör

Medclair har på en relativt kort tid etablerat sig som en trovärdig och ansedd aktör i ett stort antal länder inom ett område som får allt större fokus inom såväl sjukvården som bland industriella aktörer. Sedan 2020 har bolaget ökat sina ansträngningar internationellt och successivt bearbetat allt fler utvalda geografiska marknader. Det har resulterat i att vi de senaste åren gått från ett fåtal kunder i Sverige till att nu ha närmare 140 sjukhus som kunder i tiotalet länder. Medclairs teknik möjliggör en fortsatt och utökad användning av lustgas, utan negativ klimatpåverkan, och bör ses som en del av våra kunders miljöarbete och hållbarhetsarbete. Medclairs produkter har ytterligare aktualiserats av den politiska agendan kring att eliminera växthusgaser och minska vårdens samt industrins koldioxidavtryck. Vi märker en ökande mängd löpande förfrågningar från både befintliga kunder och nya industriella kunder som är intresserade av vår teknik för att lösa sina utmaningar inom hållbarhetsområdet.

 

Nya samarbetsavtal med distrubutörer

Hittills har vi arbetat med mycket begränsade resurser, vilket många gånger inneburit långa ledtider innan våra offerter lett till affärer då det handlar om nya marknader, nya relationer och ny teknik. Vi har en skalbar och patenterad produktportfölj som möjliggör anpassade lösningar och ett värdeskapande inom hållbarhet för olika segment och länders specifika förutsättningar. Vi behöver dock fortsätta utveckla vår organisation med fler operativa marknads- och säljresurser, fler distributionskanaler, utveckla nya partnerskap, förfina våra produkter och själva vara mer aktiva i en större del av produktionsstrukturen över tid. Allt för att ta till vara den fulla potentialen på en marknad som fortfarande är i sin linda.

 Under det andra kvartalet har vi bland annat inlett ett samarbete med det nederländska bolaget Grodenta, som är en etablerad distributör inom dentalsegmentet i sitt hemland samt bland barnkliniker i Tyskland. De har avsatt specificka resurser för Medclairs portfölj och redan sålt en MDU till en förlossningsavdelning i Nederländerna. Vi bedömer att samarbetet kan ha stor potential över tid.  Vidare har i samförstånd avslutat det exkluisva samarbetet med Messer i Spanien samt Frankrike, och även tecknat ett avtal med gasbolaget Linde som agent på dessa två marknader. Slutligen har vi fördjupat samarbetet med Messer avseende främst länder i östra Europa där Messer etablerat sig som en betydande gasleverantör. Genom att paketera deras gas med våra produkter har vi hittills sålt MDU:er i Serbien, Slovenien och Kroatien. Under andra halvåret har Messer som ambition att nu även bearbeta Polen, Tjeckien och Slovakien. 

       

Egendesignad kommunikationsutrustning

Spintso, som är ett ledande företag inom utvecklingen av ny teknik för idrottsdomare fortsätter att utvecklats på ett mycket positvt sätt, inte minst genom försäljningen via egen onlinekanal. Spintso har under det andra kvartalet lanserat en helt ny och egendesignad kommunikationsutrustning för idrottsdomare. Den nya generationens utrustning, som utvecklats tillsammans med elitdomare, möjliggör bland annat att vi kan bredda den adresserbara marknaden genom att bearbeta idrotter, utanför dagens primära målgrupper fotboll och handboll. Exempel på sådana sporter är Rugby, Futsal, Innebandy mfl.

 Under årets Gothia Cup fick vi möjligheten att presentera Spintso för mer än 600 domare. Dessa inkluderade både nya domare och sådana som genomgår olika utbildningssteg i Sverige, samt internationella domare som deltog tillsammans med organisationen Referee Aborad. Denna organisation representerar sammanlagt över 1000 domare från omkring 60 länder. Vi bedömer att Spintso kommer att uppvisa en fortsatt positiv försäljningsutveckling med lönsamhet.

 

Stark underliggande efterfrågan  

Medclair är idag mer eller mindre ensamma om en bred produktportfölj för att hantera och destruera lustgas på ett miljövänligt sätt. Att vara ledande i något så väsentligt som att skapa mätbara och hållbara lösningar för våra kunder, är en hisnande resa att göra för ett litet entreprenöriellt företag. Vår teknik kan mäta, samla upp och oskadliggöra gasen och samtidigt skapa en större patientsäkerhet, en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal och ett bättre klimat. En teknik som allt fler verksamheter och företag efterfrågar. Bland annat till följd av den intensifierade miljödebatten, inte minst inom sjukvården men även inom ett växande antal andra omården.

Jag ser med tillförsikt fram emot en värdeskapande resa såväl på kort som lång sikt.

Stockholm i augusti 2023 

Mikael König

VD


Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98