REGMAR

Delårsrapport januari - juni 2022

1 januari - 30 juni 2022
·    Orderingång 28,4 mkr (4,9 mkr)
·    Nettoomsättningen uppgick till 12,4 mkr (4,9 mkr)
·    Resultat före avskrivningar och finansiella poster 1,0 mkr (-3,3 mkr)
·    Resultatet efter skatt uppgick till -1,61 mkr (-5,95 mkr).
·    Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,02 kr (-0,07 kr). 
1 april - 30 juni 2022
·    Orderingång 14,7 mkr (1,9 mkr)
·    Nettoomsättningen uppgick till 4,7 mkr (2,6 mkr)
·    Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,1 mkr (-3,1 mkr)
·    Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 mkr (-4,5 mkr).
·    Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,05 kr). 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
Medclair AB
·    Medclair levererar utrustning till Nya Zeeland och Australien. De båda länderna har liksom UK ett stort fokus på klimatsmart vård och använder N2O i förhållandevis hög nivå. Intresset är stort både på regionalpolitisk nivå och hos vårdpersonal. I de båda länderna har Medclair AB skapat starka partnerskap med lokala distributörer. 

·    Greener NHS framhåller Medclair som en viktig del i målet att nå net zero.
Greener NHS är en del av det nationella hälsovårdssystemet och ansvarar för att säkerställa att de nationella klimatmålen för sjukvården uppfylls. Att Greener NHS väljer att framhålla Medclairs lösningar på första plats i en "system progress report" är ett kvitto på att Medclair etablerat sitt varumärke starkt och det stora intresse för bolagets lösningar som finns i UK.

·    Allt fler länder i världen uttalar ambitiösa mål kring klimatet. Finland har under Maj 2022 lagstiftat om att landet skall vara klimatneutralt och därefter CO2 negativt. För Medclair AB är detta betydelsefullt då det konkretiserar arbetet för att förbättra klimatet. De nordiska länderna har högt anseende i världen kring klimatfrågor och Finlands lagstiftning kommer inspirera fler marknader att ta steget. Sjukvården står i regel för en betydande del av växthusgasutsläppen och att införa Medclairs lösningar för hållbar lustgas är ett enkelt steg att minska klimatavtrycket från sjukvården.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Medclair
·    BPR Medical UK och Medclair fördjupar samarbetet, partnernätverket i UK nu komplett
Medclair AB har sedan tidigare ett samarbetsavtal med BPR avseende mobila lösningar för den Engelska marknaden. BPR har under den korta tid samarbetet pågått visat sig vara en mycket värdefull partner och har förutom stora framgångar i form av orders och offerter visat sig tillföra ovärderlig kunskap genom deras gedigna erfarenhet som leverantör till sjukvården.
Bolagen kommer därför att fördjupa samarbetet innebärande att BPR blir exklusiv återförsäljare av mobila lösningar i UK samt Irland. Vidare kommer BPR ansvara för installation, träning, service och support på dessa marknader.

·    Ny "health care act" i UK förtydligar sjukvårdens klimatansvar. Inom det engelska sjukvårdssystemet finns en stark medvetenhet om kopplingen mellan klimatförändring och ökad belastning på sjukvården. Samtidigt är man mer eller mindre beroende av lustgas då alternativen skulle innebära stora kostnadsökningar och ett väsentligt högre personalbehov. För Medclair innebär detta att den engelska marknaden såväl på kort som lång sikt är av stor betydelse. 

·    Patentansökan inlämnad avseende ny ansiktsmask. I marknader med stort fokus på arbetsmiljö som Sverige finns det en efterfrågan för ansiktsmasker som minimerar läckage av utandad medicinsk gas. De lösningar som finns i dagsläget är kostsamma och medför en hög bullernivå på grund av höga luftflöden. De höga luftflödena innebär i sin tur en ökad energiförbrukning, något som inte motsvarar de klimatambitioner som i rask takt uppstår i flera länder. Medclairs nya ansiktsmask löser problemen med hög kostnad, buller och energiförbrukning.

VD-ord
Koncernens båda dotterbolag fortsätter att utvecklas positivt helt i enlighet med strategin för innevarande år. Orderingången för andra kvartalet uppgick till 14,8 mkr att jämföras med 1,9 mkr för motsvarande period föregående år. För de första 6 månaderna uppgår orderingången till 24,7 mkr och målet om 70 mkr för helåret ligger fast. Intäkter och resultatet för kvartalet påverkas av det faktum att framförallt Medclairs leveranser av beställda varor ligger i 3:e resp 4:e kvartalet. Det negativa kassaflödet för andra kvartalet är hänförligt till att Medclair byggt upp ett lager för att säkerställa leveranskapacitet under 2022.

Kvartalet har kännetecknats av mycket hög aktivitet i båda bolagen. För Medclairs vidkommande har det av naturliga skäl, givet marknadens storlek, blivit stort fokus på den brittiska marknaden där vi medverkat vid ett stort antal aktiviteter. Vi ombeds återkommande att hålla föredrag på events relaterade till hållbar sjukvård och var som enda produktleverantör inbjudna till ett möte för ledare inom hållbar sjukvård i Londonregionen. 
UK marknaden hanteras nu av två mycket starka partners BPR Medical och BeaconMedaes vilket innebär att vi kan fokusera bolagets resurser på etableringar i nya marknader.

Medclair AB har under andra kvartalet bearbetat ett flertal intressanta marknader, till exempel har man deltagit i seminarier i Italien och Polen kring hållbar sjukvård. Fler kontakter har etablerats i Tyskland och Frankrike samt även i USA och Kanada. I Norden ser vi ett ökat intresse i samtliga länder och har under andra kvartalet inlett diskussioner i Finland och Norge samt på Island.
I Australien och Nya Zeeland levererades utrustning under andra kvartalet, intresset är mycket stort och givet det stora avståndet är det tillfredsställande att bolaget redan etablerat starka partnerskap med lokala distributörer. 

Offertstocken växer alltjämt, förutom i UK även i Sverige, Tyskland och Danmark. 
I UK som är en etablerad marknad är målsättningen att knyta så många sjukhus som möjligt till bolaget som kunder, detta då vi vet att sjukhus som valt att börja använda produkter från Medclair återkommer för att utöka sitt engagemang. Ett aktuellt exempel är St Georges Hospital i London UK som under Q1 2022 valde att investera i Medclairs lösningar i syfte att testa dessa inom förlossning och endoskopi. Sjukhuset meddelade under juli att man avser att utöka sin användning av Medclairs teknik för hållbar lustgas även inom dentalvård. Vidare nämner man att man har som mål att ytterligare investera i centrala anläggningar för att på sikt minimera utsläppen av lustgas.

Även inom R&D har Medclair utvecklats planenligt. Under juli månad kunde en patentansökan slutföras kring en ny typ av ansiktsmask.
Medclairs teknologi kan omvandla 99,6% av den uppsamlade lustgasen. Den nya masken är ett viktigt steg i att förbättra uppsamlingen av gas, vilket innebär att mer gas kan sedan ledas till Medclairs utrustning som omvandlar gasen till syre och kväve, ofarliga för både omgivning och klimat.
Den nya masken kompletterar Medclairs övriga produkter samt öppnar marknaden för förbrukningsartiklar för Medclair. Lansering mot slutanvändare planeras till slutet av 2023. 

Även Spintso har inlett året tillfredsställande, bolagets försäljning har utvecklats positivt jämfört med samma period föregående år.
Under juni lanserades spintso.com på franska, italienska och spanska med målet att öka försäljningen på dessa marknader som för Spintso representerar en avsevärd potential. 
För att ytterligare öka exponeringen mot slutkunder i dessa länder har bolaget tecknat avtal med en digital marknadsföringsbyrå.
Spintsos nya klockor möts fortfarande med entusiasm av såväl kunder som återförsäljare. Då klockorna bygger på mjukvara uppdateras de kontinuerligt något som ytterligare förbättrar kundupplevelsen.
Under det andra kvartalet har även ett ökat intresse noterats för bolagets kommunikationsutrustning. Bland annat har det tyska handbollsförbundet valt Spintsos lösning. 

Det finns en del orosmoln i form av konjunktur, inflation och råvaruförsörjning men enligt min mening hanterar koncernens båda bolag situationen väl.

Sammantaget är utsikterna fortsatt goda, miljödebatten blir alltmer konkret och aktuell. Detta i kombination med Medclairs starka position i viktiga marknader är ett starkt fundament för bolagets utveckling över tid. Medclairs affärscykler är mycket långsiktiga, att få stora organisationer att investera i ny teknik görs inte i en handvändning, trots det ser vi en god utveckling av orderstocken och förväntar oss en fortsatt stark försäljningstillväxt.

Mikael König, koncernchef


Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2022 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98