REGMAR

Delårsrapport januari -- Juni 2021

Delårsrapport januari - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 4,90 mkr (1,38 mkr)

· Rörelseresultat uppgick till -5,88 mkr (-0,80 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -5,88 mkr (-0,85 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (-0,08 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,42 mkr (-0,88 mkr)

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Namnändrar till Medclair Invest AB

· Genomför riktad nyemission om 15 mkr

· Verksamheten i Spintso International AB flyttas ner i dotterbolaget Spintso AB

· EU, USA samt UK kommunicerar aggressiva mål för minskade utsläpp av lustgas i miljön

· Genombrott inom ett flertal marknader i Europa, UK, Tyskland, Nederländerna, Frankrike med flera

· Ingår samarbetsavtal avseende olika regioner och produkter med Linde, Messer, BPR samt Biewer Medical. Ledande aktörer med täckning i samtliga relevanta marknader i Europa

· Deltar i omfattande tysk studie i syfte att radikalt öka tillgängligheten av lustgas vid förlossning

· Lansering av lustgasdetektor, NOD

· Avtal om test av Medclairs utrustning inom vattenrening på Stockholm Vatten och Avfall

· Erhållande av patent för ED, exhalation device, i USA

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Genomfört riktad nyemission om 16,8 mkr

· Påbörjat förhandlingar med världsledande gasbolag kring globalt distributions samt utvecklingssamarbete

· Påbörjat förhandlingar med ledande internationell leverantör av bland annat medicinska utsugssystem

· Initierat diskussioner med distributörer i USA, Oceanien samt Gulfstaterna

· Erhållit inbjudan till innovationstävling kring grön teknik i UK

· Inbjuden som talare vid ett seminarium för hållbarhetsansvariga inom NHS i UK

Kommentar från koncernchef Mikael König:

"Medclair Invest - från en för flertalet okänd aktör för ett år sedan till en verksamhet som sedan noteringen i november 2020 utvecklats till en publik koncern med närmare 5000 aktieägare. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att koncernen utvecklats enligt plan under första halvåret 2021. Självklart kan jag känna en viss frustration över att intäkterna inte är högre, men jag påminner mig att vi under 2021 planenligt arbetar för att under 2021 bygga för framtida intäkter. Glädjande i sammanhanget är att Spintso på mycket kort tid förbättrat sin försäljning. Spintso är väl rustat för framtiden och vi ser fram emot när idrottsvärlden nu öppnar upp efter de restriktioner som rått under pandemin.
På den korta tid vi arbetat med Medclairs utveckling har vi med begränsade personella resurser upprättat värdefulla distributionsavtal, etablerat en stark närvaro i UK, Frankrike, Spanien och Tyskland. Vi har lanserat vår lustgasdetektor, NOD, och för i nuläget diskussioner om samarbeten med viktiga globala aktörer.

Medclair har enligt vår mening en unik möjlighet med världsledande kunskap som kan utgöra en vital komponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. På kort tid har Medclair etablerat sig som en nyckelspelare inom greentech inriktat mot sjukvården. Arbetet för att realisera potentialen i bolagets teknik och produkter är metodiskt och omsorgsfullt planerat. Vi har en tydlig agenda för hur bolaget ska tas till en position som en global aktör. Verksamhetsåret 2021 är året då vi etablerar plattformen för framtida tillväxt. Vårt fokus under året är att fortsätta bygga ett värdefullt kontaktnät, validera vår teknik och stärka vårt varumärke. 2022 är året då vi ska gå vidare med fullt fokus på försäljning.

Under juli genomfördes en riktad emission som inbringade närmare 17 mkr till bolaget. Vi har idag en stark kassa som möjliggör att vi ökar tempot ytterligare. Vår starka kassa är en förutsättning för att nå global räckvidd men även för att leverera utrustning enligt vår nya intäktsmodell med uthyrning av utrustningen till kund. Syftet med modellen är att underlätta beslutsfattande hos kunder och ytterligare en fördel är den långsiktigt förbättrade lönsamheten. 2021 är ett år då vi investerar, såväl i teknik, varumärke, infrastruktur och humankapital. Vi bygger en stabil grund för framtiden - allt i syfte att skapa förutsättningar att realisera bolagets potential. Bedömningen är att första halvåret belastas med kostnader av engångskaraktär på ca 1 mkr. Resultatet påverkas med närmare 3 mkr av ej kassapåverkande poster.

Jag ser med tillförsikt fram emot andra halvan av 2021 och på vad vi kan åstadkomma när vi nu dessutom, efter ett år av restriktioner på grund av pandemin, har möjlighet att träffa potentiella partners och kunder för att visa upp våra produkter.

Vi ska nu skörda resultatet av alla testinstallationer och inleda bearbetningen av marknader utanför Europa som Kanada, USA, Japan, Australien och Nya Zeeland, alla stora konsumenter av lustgas. Samtidigt går vi in i fas två i Europa då vi tillsammans med partners börjar teckna avtal med slutkunder och levererar. Dessutom kommer vi att arbeta vidare med ett antal mycket spännande nya produkter och tillsammans med våra nya rekryteringar inom sälj och marknad intensifiera bearbetningen av den svenska marknaden samt ytterligare bygga vårt globala varumärke"

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké: 23/2 2022

Rapporten i sin helhet bifogas

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 19 augusti 2021 kl 08.00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98