REGMAR

Medclair Invest - Delårsrapport jan - mars 2022

Första kvartalet 2022 (jan-mars) (jämfört med 2021)

  • Orderingång 13,7 mkr (3,0 mkr)
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,7 mkr (3,0 mkr)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster 2,1 mkr (-0,2 mkr)
  • Rörelseresultat uppgick till 0,7 mkr, (-1,39 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 mkr (-1,4 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (-0,07 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,69 mkr (-2,18 mkr)
  • Soliditeten uppgick till 89% (94%)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 15,6 mkr (12,6 mkr)

 

VD-ord

Året har börjat starkt för bolagets båda verksamheter och vi ser fortsatt positivt på 2022. Såväl Medclair AB som Spintso AB visar kraftig försäljningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år, de båda bolagen visar dessutom ett positivt resultat för perioden.  Under kvartalet uppgick koncernens orderingång till ca 13,8 msek vilket överstiger koncernens omsättning för helåret 2021. Detta är ett kvitto på att bolagets strategi tagits emot väl av marknaden. Under kvartalet har Medclair AB levererat utrustning till 28 sjukhus varav 20 är för bolaget helt nya kunder, något som är helt i enligt med bolagets ambition att växa först genom att bredda kundbasen och därefter ökad försäljning per kund i syfte att trygga en långsiktig tillväxt.

De order Medclair AB erhållit från UK är till stor omfattning av ad hoc typ och utanför ordinarie budget. Nu när UK inlett budgetåret 2022/2023 är signalerna positiva, Medclairs lösningar finns i ett flertal investeringsplaner. Givet komplexiteten i orderprocessen skall man inte förvänta sig en linjär ökning av orderingången under året. Koncernen har tidigare kommenterat en försäljning om 70 msek 2022 som konservativt, detta står fast.


Även Spintso har inlett året tillfredsställande, bolagets nya smarta klocka har tagits emot väl och utsikterna för året är goda. Bolaget ökar tempot och kommer under de närmaste månaderna att lansera sin e-handelsplattform på fyra nya språk – tyska, franska, spanska och italienska, allt i syfte att erhålla största möjliga exponering mot de största fotbolls-marknaderna i världen.

 

Den globala miljödebatten är alltjämt starkt, trots konflikten i Ukraina och ett allmänt otryggt omvärldsläge kan vi konstatera att det finns konsensus att klimatförändringarna inte tar en paus oavsett vad som sker i världen. En farhåga är att konflikten ytterligare kan försvåra införskaffning av komponenter, vi har hittills inte sett några problem som inte gått att lösa men är självfallet vaksamma över utvecklingen.
Koncernens båda bolag har under 2021 och under första kvartalet 2022 utvecklats planenligt, ett så pass starkt Q1 som vi nu levererar gör mig trygg inför framtiden.

 

Mikael König, koncernchef

 


Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98,         e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98