REGMAR

Bokslutskommuniké 2019

Finansiell översikt för helåret 2019
(jämfört med helåret 2018)

  • Nettoomsättningen ökade med 8,6 % till 5,31 mkr (4,89 mkr)
  • Rörelseresultatet förbättrades med 71 % och uppgick till -0,53 mkr (-1,82 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,65 mkr (-1,92 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,23 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital förbättrades
    med 1 mkr och var -0,34 mkr (-1,34 mkr)

VD kommentar
Ökad nettoomsättning, kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde

Året har präglats av marknadsuppbyggnad och etablering på nya marknader och sporter. Bolagets netto-omsättning ökade för helåret med 8,6 % jämfört med föregående år. Första halvåret ökade netto-omsättningen med 25 %. Under andra halvåret lanserades FBIM och TimelimitSpray. Lansering av nya produkter tar tid och resurser, vilket påverkat tillväxttakten för övriga produkter under andra halvåret.

Jag konstaterar med stolthet att bolagets resultat för helåret förbättrades med 66% och blev -0,65 mkr
(-1,92 mkr) samt att kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapital förbättrades med
1 mkr. Bolaget gör ett historiskt bra helårsresultat och närmar sig lönsamhet.

Spintso har etablerat sitt varumärke inom flera sporter och har 46 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund. Bolaget tillhandahåller en bred och konkurrenskraftig produktportfölj för domare på alla nivåer och sporter. Japan, Sverige, Tyskland och USA, står för 2/3 av bolagets nettoomsättning. Merparten av bolagets personella och ekonomiska resurser används till att utveckla dessa affärer.

Bolagets utmaning är att med begränsade resurser utveckla övriga marknader där bolaget är närvarande samt expandera på nya geografiska marknader och sporter.

Bolaget gör många bra saker, utvecklas och växer. Under 2020 planerar vi för att fler återförsäljare ska genomföra demos till förbund, vilket ökar bolagets marknadsföringskapacitet.

Det är fokus på lönsam tillväxt, via bolagets tre säljkanaler, för bolagets efterfrågade produkter kommunikationssystem och watches.

Styrelsen har efter räkenskapsårets utgång fattat beslut och genomfört en riktad nyemission till två strategiska investerare som tillförde Bolaget 900 000 kr för att kunna accelerera marknads-arbetet och fortsätta kapitalisera på genomförda produkt- och marknadsarbeten.

Peter Evertsson, VD

För hela bokslutskommunikén se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90