REGMAR

Medclair Invest - Bokslutskommuniké

Helåret (jan-dec) (jämfört med 2020)

· Nettoomsättningen uppgick till 10,7 mkr (6,33 mkr)

· Resultat före avskrivningar och finansiella poster -7,7mkr (-0,7 mkr)

· Rörelseresultat uppgick till -12,9 mkr (-1,89 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -13,0 mkr (-2,01 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,16 kr (-0,10 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,68 mkr (0,17 mkr)

· Soliditeten uppgick till 89% (86%)

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,2 mkr (0,97 mkr)

Andra halvåret (jul-dec) (jämfört med andra halvåret 2020)

· Nettoomsättningen uppgick till 5,80 mkr (4,96 mkr)

· Resultat före avskrivningar och finansiella poster -4,4mkr (0 mkr)

· Rörelseresultat uppgick till -7,0 mkr (-1,09 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -7,06 mkr (-1,16 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,04 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,34 mkr (0,26 mkr)

Samtliga jämförelsetal avser Spintso International AB perioden jan-dec och Medclair AB nov-dec.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VD-ord

Under 2021 har koncernens båda bolag, trots pandemi, utvecklats planenligt. Redan innan året inleddes fanns det starka signaler från viktiga marknader att intresset för Medclairs lösningar ökade. Under våren intensifierades miljödebatten snabbt och flera för bolaget viktiga marknader kommunicerade aggressiva klimatmål omfattande sjukvården.

I syfte att kapitalisera på dessa händelser genomfördes under juli månad en riktad nyemission om 16,8 MSEK i syfte att ytterligare påskynda arbetat med att ta positionen som den ledande aktören inom hållbar lustgashantering.

Det negativa resultatet var förväntat och speglar det faktum att 2021 var ett investeringsår för koncernens båda dotterbolag. Resultatet belastas med avskrivningar uppgående till c.a 5 MSEK varav goodwill c.a 3 MSEK.

I syfte att realisera den potential vi anser bolagen besitta har ett antal avsevärda investeringar genomförts och bolagen har utvecklats positivt. Medclair har gått från att vara en helt okänd aktör till en auktoritet inom hållbar lustgashantering med ett brett internationellt kontaktnät. Spintso har skapat en ny digital plattform i syfte att öka internationell direktförsäljning samt lanserat nästa generations domarklockor. Sammantaget står koncernen nu väl rustad för framtida tillväxt. Årets inledning har uppfyllt de högt ställda förväntningarna - vi ser redan i mitten av februari att aviserade orders överstiger föregående års försäljning.

Under arbetet med affärsplan för 2021 beslutades att koncernbolagen skulle genomföra omfattande investeringar, för Medclair AB i syfte att etablera sig på positionen som den ledande aktören inom hållbar lustgashantering och för Spintso att skapa förutsättningar för framgångsrik internationell e-handel samt utveckla nästa generations domarklockor. Årets resultat belastas med kostnader av engångskaraktär på ca 2,5 MSEK hänförlig till omstruktureringar och implementering av ny marknadsstrategi.

För Medclairs del har ett viktigt mål varit referensinstallationer och etablerande av relationer till kunder samt återförsäljare, i de för bolaget mest relevanta marknaderna, mål som mycket väl uppfyllts. Sett till de mål som funnits och hur väl de uppfyllts är resultatet tillfredsställande. Som tidigare kommunicerats har fokus 2021 ej varit intäkter vad det gäller Medclair, medans Spintso genom ett snabbt åtgärdsprogram på kort tid gjort en turn around till att vara vinstdrivande.

Fokus för 2022 är försäljning och vinst med expansion till nya marknader. Vi går in i året med en ändamålsenlig organisation som kan skalas upp vid behov. Responsen från marknaden är positiv och året har inletts starkt. Som vi tidigare meddelat anser vi prognosen, som publicerats i ett investmentcase, om 70 MSEK i intäkter 2022 som konservativ. Listan på presumtiva kunder inför året är tillfredsställande och utveckling är enligt plan, såväl vad det gäller order som inflöde av nya potentiella kunder.

Mikael König VD

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98