REGMAR

Beslut av årsstämma

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) redogjorde styrelseordförande Mark Baljeu för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.

Bland annat informerade ordförande att som en konsekvens för att minska smittspridningen av Covid-19 har de flesta länder stängt ner hela eller stora delar av idrottsverksamheten, vilket väsentligt påverkar bolagets förmåga att generera intäkter. Bolagets nettoomsättning för perioden januari till februari ökade med 30 % jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen första halvan av mars fortsatte i samma takt men efter 13 mars har bolagets försäljning minskat dramatiskt på grund av att flera länder stänger ner idrottsverksamheten. Bolagets styrelse och ledning räknar med fortsatt låg aktivitet och blygsam försäljning under Q2. Bolaget har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnader och utbetalningar men bibehåller fortsatt hög leveransförmåga. Anställningar för deltidsanställda är avslutade och bolagets personal korttidsarbetar för att hantera orders och övrigt operativ arbete. Almi och övriga långivare har beviljat amorteringsfrihet för kommande 3 månader. Bolaget minskar kostnader för marknadsföring, resor och hyror samt flyttar fram tillverkning och inköp av produkter.

Styrelsen noterar ökade marknadsaktivietetr under juni men från en låg nivå. Styrelsens bedömning är att bolaget, med nuvarande intäkter och vidtagna åtgärder, har likviditet för att ta sig igenom en av bolagets svåraste perioder. Bolagets personal arbetar under tiden med produktutveckling, affärsmodell och effektivisering av bolagets processer för att vara bättre rustat och starkare när idrottsverksamheten öppnas upp igen.

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2019-01-01-2019-12-31 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning lämnas. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01-2019-12-31.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvodet ska utgå med 30 000 kr till var och en av ledamöterna i styrelsen (anställda i bolaget har ej rätt till arvode) och 60 000 kr till styrelseordföranden.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå i enligt med upphandlingen.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mark Baljeu, Andreas Hedbom och och Roro Yakoub samt nyval av suppleant Anders Thomasson.
Mark Baljeu valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor valdes Dalrev Revision & Redovisning AB. Huvudansvarig revisor från Dalrev Revision & Redovisning AB kommer vara Anders Hassis.

Val av nomineringskommitté

Årsstämman beslutade att nomineringskommittén ska bestå av Jan Nilsson (sammankallande), Roro Yakoub och Mark Baljeu. Ingen ersättning utgår till nomineringskommittén. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den av styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslut ovan som kan föranledas av registrering därav Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 14.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90